1.3
صفحه اصلي > اولویت های پژوهشی گروه 
چهارشنبه ٠٣ بهمن ١٣٩٧
اولویت های پژوهشی گروه
 

اولویت های پژوهشی گروه

 

تحلیل و نقد سیاستهای اجتماعی

 

ارزشیابی برنامه­های رفاه اجتماعی

  

 

     حمایت اجتماعی، بیمه­های اجتماعی و گروههای هدف نظام رفاه اجتماعی

 

 

تعیین­کننده­های اجتماعی فساد، خشونت، اعتیاد، معلولیت و چاقی

 

 

طراحی و ارزشیابی مداخله­های اجتماعی در فساد، خشونت، اعتیاد، معلولیت و چاقی

 

 

جایگاه سیاست­های ناتوانی و بازتوانی در نظام سلامت

 

 

ارزشیابی طرح تحول در نظام سلامت

 

 

مفهوم­پردازی و سنجش فقر و عدالت اجتماعی

 

 

مفهوم­پردازی، گونه­شناسی و سنجش فساد

 

 

شناسایی الگوهای موثر و کاربردی در سلامت و رفاه اجتماعی

 

 

برآورد جمعیت پرخطر پنهان در کشور

 

سایت دانشگاهمعاونت آموزشیمعاونت پژوهشیمعاونت درمانکتابخانه مرکزیمعاونت فرهنگی و دانشجویی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی