1.3
صفحه اصلي > درباره ما > معرفی > اعضای هیئت علمی > دكتر حسن رفيعي 
سه شنبه ٠٨ بهمن ١٣٩٨
دكتر حسن رفيعي
 

 

جمهوري اسلامي ايران

وزارت بهداشت  درمان و آموزش پزشكي

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

رزومه هیات علمی

English


دکتر حسن رفيعي

درجه تحصيلي : روانپزشك

سمت فعلي : مدیر گروه و عضو هیئت علمی گروه آموزشي مديريت رفاه اجتماعي

سردبير فصلنامه رفاه اجتماعي

تلفن: 71732863و 62

آدرس: اوین, بلوار دانشجو, کودکیار, دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

نشاني پست الكترونيكي :    hassan441015@gmail.com

 

 

مقالات ایندکس شده در google scolar

 

 

تحصيلات:

 

 • كارشناسي ارشد سلامت همگاني (MPH)
 • دانشگاه علوم پزشكي تهران، دانشكدة بهداشت

1377 تا 1380

 • دكتري تخصصي روانپزشكي
 • دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، دانشكدة پزشكي

1370 تا 1373

 • دكتري حرفه‌اي پزشكي عمومي
 • دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، دانشكدة پزشكي

1363 تا 1370

 

 

كار:

 

عضو هيئت علمي (دانشیار)

 

 • دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، گروه رفاه اجتماعي

مسئوليت :

 

1378 تا كنون

 • دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، مركز تحقيقات سوء‌مصرف و وابستگي به مواد
 • مؤسسه مطالعات رفتاري و اجتماعي داريوش

 

1381 تا 1386

 

1387 تا كنون

مدير گروه

 

 • دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، گروه آموزشي رفاه اجتماعي

1378 تا 1381

 • دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، گروه پژوهشي رفاه اجتماعي

1380 تا 1381

مدير كل:

 

 • سازمان بهزيستي كشور، معاونت امور فرهنگي و پيشگيري، دفتر اعتياد

1381 تا 1384

 • سازمان بهزيستي كشور، معاونت امور فرهنگي و پيشگيري، دفتر مشاوره و فنون پيشگيري

1376 تا 1378

روانپزشك باليني :

 

 • تهران، مطب خصوصي

1376 تا كنون

 • داانشگاه علوم پزشكي ايران، جهاد دانشگاهي، مركز چندتخصصي درد

1379 تا 1381

 • ملاير، بيمارستانهاي امام حسين (ع) و فخريه، مطب خصوصي

1374 تا 1375

پزشك عمومي:

 

 • تهران، بيمارستان رسالت، بخش فوريت

1371 تا 1373

 • تهران، پالايشگاه، بخش فوريت

1371 تا 1373

 • تهران، وزارت نفت، درمانگاه امام حسين (ع)

1371 تا 1372

 • تهران، بيمارستان طرفه، بخش فوريت

1368 تا 1370

 

تحقيق:

 

 • ميرلاشاري ژ، صلصالي م، رفيعي ح، 1388، فرايند اعتياد، پايان‌نامه براي دريافت درجة دكتري در پرستاري، دانشگاه علوم پزشكي تهزان
 • مرادي كله‌لو ن، رفيعي ح، فروزان الف س، صالحي م، 1388، رابطة نابرابري جنسيتي با فاصلة جنسيتي در اميد به زندگي سالم، پايان‌نامه براي دريافت درجة كارشناسي ارشد در رفاه اجتماعي، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي.
 • تولايي ح، رفيعي ح، وامقي م، بيگلريان الف، 1388، رابطة كار كودك با توسعه اجتماعي، پايان‌نامه براي دريافت درجة كارشناسي ارشد در رفاه اجتماعي، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي.
 • باباخاني م، رفيعي ح، راغفر ح، بيگلريان الف، 1388، رابطة عدالت توزيعي با سلامت در ايران: 1365 تا 1383، پايان‌نامه براي دريافت درجة كارشناسي ارشد در رفاه اجتماعي، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي.
 • نوبهار س، فروزان الف س، رفيعي ح، بيگلريان الف، 1388، رواسازي نسخة فارسي SERVQUAL، پايان‌نامه براي دريافت درجة كارشناسي ارشد در رفاه اجتماعي، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي.
 • تاتينا الف، فروان الف س، رفيعي ح، بيگلريان الف، 1387، مقايسة كيفيت زندگي زنان تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور با همتايان شاغل آنها، پايان‌نامه براي دريافت درجة كارشناسي ارشد در رفاه اجتماعي، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي.
 • مردانة جبه‌دار م، رضايي الف، رفيعي ح، 1388، رابطة كانون كنترل و سخت‌جاني با لغزش در معتادان تحت درمان نگهدارنده با متادون، پايان‌نامه براي دريافت درجة كارشناسي ارشد در روانشناسي باليني، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات.
 • غفاري ف، رفيعي ح، ثنايي ذاكر ب، بيگلريان الف، 1388، اثربخشي خانواده‌درماني سامانه‌اي بوئن بر تمايزيافتگي و كاركرد خانواده‌هاي داراي فرزند معتاد، پايان‌نامه براي دريافت درجة كارشناسي ارشد در مشاورة خانواده، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي.
 • جليليان ع، رفيعي ح، بهرامي احسان ه، صالحي م، 1387، رواسازي نسخة فارسي «پرسشنامة حمايت اجتماعي نوربك»، پايان‌نامه براي دريافت درجة كارشناسي ارشد در رفاه اجتماعي، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي.
 • نارنجيها ه، رفيعي ح، باغستاني الف، نوري ر، شيرين‌بيان پ، فرهادي م ح، اعتمادي ح، 1386، ارزيابي سريع وضعيت سوءمصرف و وابستگي به مواد در ايران، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، مركز تحقيقات سوء‌مصرف و وابستگي به مواد.
 • اكبريان م، رفيعي ح، سجادي ح، كريملو م، 1387، عوامل تاب‌آوري در برابر مصرف مواد در مردان بيكار، پايان‌نامه براي دريافت درجة كارشناسي ارشد در رفاه اجتماعي، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي.
 • حجتي عابد الف، كربلايي نوري الف، رفيعي ح، كريملو م، 1387، اثربخشي كاردرماني رواني – اجتماعي بر كيفيت زندگي بيماران دچار اختلال رواني مزمن، پايان‌نامه براي دريافت درجة كارشناسي ارشد در كاردرماني، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي.
 • نافعي الف، شياني م، رفيعي ح، رهگذر م، 1386، رابطة جهاني شدن با رفاه اجتماعي، پايان‌نامه براي دريافت درجة كارشناسي ارشد در رفاه اجتماعي، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي.
 • عليپوري نياز م، رفيعي ح، فروزان الف س، قاضي طباطبايي س م، 1386، ارزشيابي برنامة پيشگيري اجتماع‌محور از اعتياد در آذربايجان شرقي، پايان‌نامه براي دريافت درجة كارشناسي ارشد در رفاه اجتماعي، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي.
 • خالصي م، سجادي ح، رفيعي ح، بيگلريان الف، 1386، مقايسة كيفيت زندگي زنان غيرشاغل دارا و فاقد تحصيلات دانشگاهي قم، پايان‌نامه براي دريافت درجة كارشناسي ارشد در رفاه اجتماعي، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي.
 • غفوري ب، رفيعي ح، خستو گ، 1385، وابستگي به والدين و همتايان در نوجوانان سالم، سيگاري، و معتاد، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، مركز تحقيقات سوء‌مصرف و وابستگي به مواد.
 • نارنجيها ه، رفيعي ح، باغستاني الف، نوري ر، شيرين‌بيان پ، وجداني روشن الف، فرهادي م ح، اعتمادي ح، 1383، ارزيابي سريع وضعيت سوءمصرف و وابستگي به مواد در ايران، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، مركز تحقيقات سوء‌مصرف و وابستگي به مواد.
 • محمدخاني ش، جزايري ع، رفيعي ح، 1384، آموزش مهارتهاي زندگي براي پيشگيري از عود، پايان‌نامه براي دريافت درجة دكتري در روانشناسي باليني، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي.
 • محمدي م، جزايري ع، رفيعي ح، پورشهباز ع، 1384، عوانل تاب‌اوري در برابر مصرف مواد در محلات محروم شيراز، پايان‌نامه براي دريافت درجة دكتري در روانشناسي باليني، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي.
 • هدايتي ن، رفيعي ح، صدرالسادات س ج، 1384، عوامل محافظ در برابر عود در شركت‌كنندگان برنامة «معتادان بي‌نام»، پايان‌نامه براي دريافت درجة كارشناسي ارشد در پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي.
 • موسوي ف، سجادي ح، رفيعي ح، فيضي الف، 1383، عوامل خطر اقدام به خودكشي در اراك، پايان‌نامه براي دريافت درجة كارشناسي ارشد در پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي.
 • رفيعي ح، كاوه م، باغستاني الف، آريانپور م، قلي‌پور ف، علي‌بيگي ن، 1383، ميزان شيوع، ويژگيها، و عوامل خطر درد و درد مزمن در بزرگسالان تهران، دانشگاه علوم پزشكي ايران، جهاد دانشگاهي، گروه پژوهشي درد.
 • كياني دهكردي م، رفيعي ح، سميعي م، دولتشاهي ب، كريملو م، بينازاده م، 1383، تاب‌آوري در برابر اعتياد در پسران مردان معتاد، پايان‌نامه براي دريافت درجة دكتري تخصصي در روانپزشكي، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي.
 • رفيعي ح و همكاران، 1383، تدوين شاخص تركيبي سلامت اجتماعي براي ايران، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي.
 • خستو گ و رفيعي ح، دلبستگي به مثابة يك عامل تاب‌آوري در برابر ادامة مصرف سيگار، پايان‌نامه براي دريافت گواهي (ديپلم) بين‌المللي مشترك اعتياد، دانشگاه ليل 3 (فرانسه) و دانشگاه مونترآل (كانادا).
 • جمشيدزاده ف، رفيعي ح، ياسمي م ت، 1383، روند خودكشي و اقدام به خودكشي در استان ايلام از 1370 تا 1379، پايان‌نامه براي دريافت درجة كارشناسي ارشد در پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي.

 

 • جزايري ع، رفيعي ح، نظري م ع، 1382، نگرش دانش‌آموزان راهنمايي تهران به اعتياد، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي.
 • رفيعي ح، سميعي م، هلاكويي ك، كاكويي ح، بيگلريان الف، 1381، رضايت مراجعان از مراكز مشاورة شهر تهران، پايان‌نامه براي دريافت درجة كارشناسي ارشد در بهداشت عمومي، دانشگاه علوم پزشكي تهران.
 • رفيعي ح، مدني س، 1377، ديدگاههاي متخصصان ايراني در بارة رفاه و توسعة اجتماعي، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي.
 • رفيعي ح، خورشيدي م، 1373، باورهاي فرهنگي در بارة زنان و شيوع افسردگي زنان، پايان‌نامه براي دريافت درجة دكتري تخصصي در روانپزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي.
 • رفيعي ح، داويديان ل، 1370، بررسي 100 مورد اقدام به خودكشي با خوردن دارو و سم، پايان‌نامه براي دريافت درجة دكتري حرفه‌اي در پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي.

 

انتشارات:

كتابهاي ترجمه‌شده

 

 

 

 • اتكينسون آر ال و همكاران، 1384، 1380، و 1375، زمينة روانشناسي هيلگارد، تهران، انتشارات ارجمند.
 • سادوك بي جِي و سادوك وي اِ، 1381، خلاصة روانپزشكي كاپلان و سادوك، علوم رفتاري/ روانپزشكي باليني، تهران، انتشارات ارجمند.
 • كاپلان اچ آي و سادوك بي جِي، 1376، خلاصة روانپزشكي كاپلان و سادوك، علوم رفتاري/ روانپزشكي باليني، تهران، انتشارات ارجمند.
 • كاپلان اچ آي و سادوك بي جِي، 1374، راهنماي جيبي روانپزشكي باليني، تهران، انتشارات تيمورزاده.
 • كاپلان اچ آي و سادوك بي جِي، 1374، مغز، رفتار، و درمانهاي زيستي، تهران، انتشارات تيمورزاده.
 • اورسانو آر جِي و همكاران، 1374، رواندرماني روانپويشي، تهران، انتشارات حيان.

 

مقالات:

 

 

 •  Narenjiha H, Rafiey H, Jahani M, Assari S, Moharamzad Y, Roshanpazooh M, 2009, Substance-Dependent Professional Drivers in Iran: A Descriptive Study, TRAFFIC INJURY PREVENTION, Vol. 10, No. 3, pp. 227-230.
 • Rafiey H, Narenjiha H, Shirinbayan P, Noori R, Javadipour M, Roshanpajouh M, Samiei M, and Assari S, 2009, Needle and syringe sharing among Iranian drug injectors, HARM REDUCTION JOURNAL, Vol. 6, No. 21, doi: 10.1186/1477-7517-6-21.
 • Noori R, Rafiey H, Soleimani-nia L, Narenjiha H, Assari S, Lankarani M, 2008, Impact of Spouses Opiate Dependence on the Partners Sexual Function, JOURNAL OF FAMILY AND REPRODUCTIVE HEALTH, Vol. 2, No. 4, pp 185-190.

 

كتاب:

 

 • رفيعي ح، سجادي ح، نارجيها هـ، نوري ر، فرهادي م ح، نوروزي س، شيرين‌بيان پ، 1387، روشهاي تحقيق بين‌رشته‌اي در اعتياد و ساير مشكلات و انحرافات (آسيبهاي) اجتماعي: كيفي و كمّي، تهران دانژه.
 • رفيعي ح، 1382، اريكسون: فرزند خود و معمار هويت، تهران دانژه.
 • شوراي برنامه‌ريزي سازمان بهزيستي كشور، 1378، به سوي نظام جامع رفاه اجتماعي (ويراستاران علمي: سعيد مدني قهفرخي و حسن رفيعي)، تهران، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي.
 • رئيس دانا ف، شادي‌طلب ژ، و پيران پ، مدني قهفرخي س، رفيعي ح (ويراستاران علمي)، فقر در ايران، تهران، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي.

 

عضويتها:

 

 • فرهنگستان زبان و ادب فارسي، گروه واژه‌گزيني علوم سلامت

1387 تا كنون

 • انجمن علمي روانپزشكان ايران، كارگروه روانپزشكي اجتماعي

1385 تا 1388

 • انجمن جامعه‌شناسي ايران، كارگروه مسائل و آسيبهاي اجتماعي

1383 تا كنون

 • دبيرخانة ستاد مبارزه با مواد مخدر، شوراي تحقيقات، آموزش، و انتشارات

1384 تا 1388

 • دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، شوراي پژوهش

1384 تا 1387

 • فرهنگستان زبان و ادب فارسي، گروه واژه‌گزيني علوم رفتاري

1381 تا كنون

 • فصلنامه علمي – پژوهشي رفاه اجتماعي، هيئت تحريريه

1379 تا كنون (سردبير از 1387)

 • دانشگاه علوم پزشكي ايران، جهاد دانشگاهي، گروه پژوهشي درد

1376 تا 1383

 • دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، شوراي تحصيلات تكميلي

1378 تا 1383

 • سازمان بهزيستي كشور،‌ شوراي برنامه‌ريزي

1377 تا 1381

 • فرهنگستان زبان و ادب فارسي، گروه واژه‌گزيني پزشكي

1376 تا 1387

اثربخشي آموزش خانواده تئوري سيستمي بوئنسایت دانشگاهمعاونت آموزشیدكتر حسن رفيعيمعاونت پژوهشیمعاونت درمانکتابخانه مرکزیمعاونت فرهنگی و دانشجوییاعضای هیئت علمی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی