1.3
صفحه اصلي > دانشجویان تحصیلات تکمیلی > شاغل به تحصیل دکتری  
جمعه ٠٣ آذر ١٣٩٦
 

مژگان مشتاق


دانشجو دکتری سلامت و رفاه اجتماعی

آدرس الکترونیکی: mojeemoshtagh@yahoo.com بیشتر 


   تکتم پیکانی   

دانشجو دکتری سلامت و رفاه اجتماعی

آدرس الکترونیکی:     Paykani@gmail.com  و بیشتر 


 بهاره ضمیران   

دانشجو دکتری سلامت و رفاه اجتماعی

آدرس الکترونیکی:     Bahar5121@yahoo.com و بیشتر


 سید ابراهیم احمدی    

دانشجو دکتری سلامت و رفاه اجتماعی

آدرس الکترونیکی:      seahmadi@yahoo.com  و بیشتر 


   ایوب نافعی    

دانشجو دکتری سلامت و رفاه اجتماعی

آدرس الکترونیکی:       ayub.nafei@gmail.com و بیشتر 


 صلاح الدین کریمی 

دانشجو دکتری سلامت و رفاه اجتماعی

آدرس الکترونیکی:   salahkarimi2009@gmail.com و بیشتر


 سینا احمدی

دانشجو دکتری سلامت و رفاه اجتماعی  

آدرس الکترونیکی:      sinaahmadi25@gmail.com و بیشتر


 سید محمد موسوی خطاط  

دانشجو دکتری سلامت و رفاه اجتماعی  

آدرس الکترونیکی:  wmousavi@yahoo.co.uk   و بیشتر


 فاتح توانگر    

دانشجو دکتری سلامت و رفاه اجتماعی

آدرس الکترونیکی:     hawzhin.ft@gmail.com  و بیشتر . 


سمیه ولایتی    

دانشجو دکتری سلامت و رفاه اجتماعی

آدرس الکترونیکی:     s.v.khajeh@gmail.com  و بیشتر 


شبنم دانش    

دانشجو دکتری سلامت و رفاه اجتماعی

آدرس الکترونیکی:      daneshi_sh80@yahoo.comو بیشتر


ندا سلیمانوند آذر    

دانشجو دکتری سلامت و رفاه اجتماعی

آدرس الکترونیکی:      Nedasoleiman@yahoo.com و بیشتر 


 عبدالطیف اسماعیلی    

دانشجو دکتری سلامت و رفاه اجتماعی

آدرس الکترونیکی:      latif.esmaili@yahoo.com و بیشتر 


  حسین تولایی    

دانشجو دکتری سلامت و رفاه اجتماعی

آدرس الکترونیکی:      Hossein.tavalaee@gmail.com  و بیشتر 


گیتی بهرامی    

دانشجو دکتری سلامت و رفاه اجتماعی

آدرس الکترونیکی:      bahramigiti@gmail.com  و بیشتر 


عزیزاله رسول زاده     

دانشجو دکتری سلامت و رفاه اجتماعی

آدرس الکترونیکی:      Rasolzade58@yahoo.comو بیشتر 

 


احسان آقاپور 

دانشجو دکتری سلامت و رفاه اجتماعی

آدرس الکترونیکی:      es_aghapour@yahoo.comبیشتر  


حمید رضا هندی

دانشجو دکتری سلامت و رفاه اجتماعی

آدرس الکترونیکی:      Hmidreza2929@gmail.com وبیشتر


محمد رضا قمری

دانشجو دکتری سلامت و رفاه اجتماعی

آدرس الکترونیکی:      MRg1400@gmil.comوبیشتر


سایت دانشگاهمعاونت آموزشیمعاونت پژوهشیمعاونت درمانکتابخانه مرکزیمعاونت فرهنگی و دانشجویی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی