1.3
صفحه اصلي > دانشجویان تحصیلات تکمیلی > شاغل به تحصیل دکتری  
شنبه ٠٢ تير ١٣٩٧
شاغل به تحصیل دکتری
 

 

 

 بهاره ضمیران   

دانشجو دکتری سلامت و رفاه اجتماعی

آدرس الکترونیکی:     Bahar5121@yahoo.com و بیشتر


 

   ایوب نافعی    

دانشجو دکتری سلامت و رفاه اجتماعی

آدرس الکترونیکی:       ayub.nafei@gmail.com و بیشتر 


 صلاح الدین کریمی 

دانشجو دکتری سلامت و رفاه اجتماعی

آدرس الکترونیکی:   salahkarimi2009@gmail.com و بیشتر


 سینا احمدی

دانشجو دکتری سلامت و رفاه اجتماعی  

آدرس الکترونیکی:      sinaahmadi25@gmail.com و بیشتر


 سید محمد موسوی خطاط  

دانشجو دکتری سلامت و رفاه اجتماعی  

آدرس الکترونیکی:  wmousavi@yahoo.co.uk   و بیشتر


 فاتح توانگر    

دانشجو دکتری سلامت و رفاه اجتماعی

آدرس الکترونیکی:     hawzhin.ft@gmail.com  و بیشتر . 


سمیه ولایتی    

دانشجو دکتری سلامت و رفاه اجتماعی

آدرس الکترونیکی:     s.v.khajeh@gmail.com  و بیشتر 


شبنم دانش    

دانشجو دکتری سلامت و رفاه اجتماعی

آدرس الکترونیکی:      daneshi_sh80@yahoo.comو بیشتر


ندا سلیمانوند آذر    

دانشجو دکتری سلامت و رفاه اجتماعی

آدرس الکترونیکی:      Nedasoleiman@yahoo.com و بیشتر 


 عبدالطیف اسماعیلی    

دانشجو دکتری سلامت و رفاه اجتماعی

آدرس الکترونیکی:      latif.esmaili@yahoo.com و بیشتر 


  حسین تولایی    

دانشجو دکتری سلامت و رفاه اجتماعی

آدرس الکترونیکی:      Hossein.tavalaee@gmail.com  و بیشتر 


گیتی بهرامی    

دانشجو دکتری سلامت و رفاه اجتماعی

آدرس الکترونیکی:      bahramigiti@gmail.com  و بیشتر 


عزیزاله رسول زاده                                                                                                                                                                                       

دانشجو دکتری سلامت و رفاه اجتماعی

آدرس الکترونیکی:      Rasolzade58@yahoo.comو بیشتر


احسان آقاپور                                                                                                                                                                                                      

دانشجو دکتری سلامت و رفاه اجتماعی

آدرس الکترونیکی:      es_aghapour@yahoo.comبیشتر 


حمید رضا هندی                                                                                                                                                                                       

دانشجو دکتری سلامت و رفاه اجتماعی                                                       

آدرس الکترونیکی:      Hmidreza2929@gmail.com وبیشتر


محمد رضا قمری                                                                                                                                                                                           

دانشجو دکتری سلامت و رفاه اجتماعی

آدرس الکترونیکی:      MRg1400@gmil.comوبیشتر


آسیه نمازی    

دانشجو دکتری سلامت و رفاه اجتماعی 

آدرس الکترونیکی:    anamazi55@yahoo.com  و بیشتر


حامد صدیقی خویدک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

دانشجو دکتری سلامت و رفاه اجتماعی

آدرس الکترونیکی:      hseddighi@gmail.comو بیشتر


حسین رامشگر                                                                                                                                                                                      

دانشجو دکتری سلامت و رفاه اجتماعی

آدرس الکترونیکی:      h.rameshgar@outlook.comو بیشتر


سایت دانشگاهمعاونت آموزشیمعاونت پژوهشیمعاونت درمانکتابخانه مرکزیمعاونت فرهنگی و دانشجویی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی