1.3
شنبه ٠٢ تير ١٣٩٧
پایان نامه ارشد سال 89
 

ردیف

عنوان

استاد راهنما

پدید آورنده

چکیده

 

1

 

ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ ن‍ق‍ش‌ رس‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ ج‍م‍ع‍ی‌ و س‍رم‍ای‍ه‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ در ب‍ی‍ن‌ ش‍ه‍رون‍دان‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ در س‍ال‌۱۳۹۱

 

دکتر میر طاهر موسوی

عنایت فرضی کجل

چکیده

2

ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ی‌ ب‍ی‍ن‌ ب‍ی‌س‍ازم‍ان‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ی‍ادگ‍ی‍ری‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ب‍زه‍ک‍اری‌ در ن‍وج‍وان‍ان‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ در س‍ال‌۱۳۹۱

دکترمحمد علی محمدی

داود زارع شیرین کند

چکیده

3

ارزیابی پایایی و روایی نسخه فارسی پرسشنامه سنجش معنویت در سالمندان ایرانی

دکتر رباب صحاف و دکترحسن رفیعی

زهرا حلاج

چکیده

4

ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ان‍واع‌ س‍رم‍ای‍ه‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌) درون‌ گ‍روه‍ی‌ و ب‍رون‌ گ‍روه‍ی‌ (ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ف‍ض‍ای‌ م‍ج‍ازی‌ و اع‍ت‍ی‍اد ب‍ه‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ در ب‍ی‍ن‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍ای‌ ت‍ه‍ران‌

دکترحسن رفیعی

سمانه کربلیوند

چکیده

5

ارزی‍اب‍ی‌ ک‍ارای‍ی‌ ف‍ن‍ی‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ ت‍ام‍ی‍ن‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌ در دوره‌۱۳۸۵-۱۳۹۰ب‍ا روش‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ پ‍وش‍ش‍ی‌ داده‍ا(AED)

دکتر مریم شریفیان ثانی عزت اله عباسیان

علی صفیان بلداجی

چکیده

6

بررسی رابطه ابعاد احساس نابرابری های جنسیتی بر سلامت روانی زنان شاغل در سازمان تامین اجتماعی شهر همدان

دکتر حمیرا سجادی

کبری خاوری

چکیده

7

ب‍ررس‍ی‌ اح‍س‍اس‌ ام‍ن‍ی‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ زن‍ان‌ ش‍ه‍ر س‍ن‍ن‍دج‌ و ع‍وام‍ل‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ م‍وث‍ر ب‍ر آن‌

دکتر علیرضا کلدی

محمد احمدی

چکیده

8

ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ دی‍ن‍داری‌ و ش‍ادک‍ام‍ی‌ در م‍ع‍ل‍ول‍ی‍ن‌ ج‍س‍م‍ی‌- ح‍رک‍ت‍ی‌ آس‍ای‍ش‍گ‍اه‌ ه‍ای‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌

دکتر مریم شریفیان ثانی

میثم نجفیان خضرلو

چکیده

9

ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ان‍واع‌ س‍رم‍ای‍ه‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ب‍ا س‍لام‍ت‌ روان‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ و ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌

دکترحسن رفیعی

نسیم عباسپور

چکیده

 

سایت دانشگاهمعاونت آموزشیمعاونت پژوهشیمعاونت درمانکتابخانه مرکزیمعاونت فرهنگی و دانشجویی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی