1.3
شنبه ٠٢ تير ١٣٩٧
پایان نامه ارشد سال 90
 

ردیف

عنوان

استاد راهنما

پدید آورنده

چکیده

 

1

ج‍س‍ت‍ج‍وی‌ ت‍ج‍رب‍ه‌ ی‌ م‍ددج‍وی‍ان‌ از اق‍ام‍ت‌ در ک‍ان‍ون‌ اص‍لاح‌ و ت‍رب‍ی‍ت‌ اس‍ت‍ان‌ ت‍ه‍ران‌ س‍ال‌۱۳۹۱-۱۳۹۲

دکترحسن رفیعی

تینا صیرفی

چکیده

2

ب‍ررس‍ی‌ ت‍أث‍ی‍ر س‍رم‍ای‍ه‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ب‍ر ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ زن‍دگ‍ی‌ زن‍ان‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ س‍رطان‌ پ‍س‍ت‍ان‌ در م‍راح‍ل‌ ۱ و ۲ در اس‍ت‍ان‌ چ‍ه‍ارم‍ح‍ال‌ و ب‍خ‍ت‍ی‍اری‌

دکتر میر طاهر موسوی

سید محبوبه حسینی

چکیده

3

 

ارزیابی تاثیرات اجتماعی احداث آزاد راه تهران – تبریز در شهر میانه (با تاکید بر کسب و کار شهروندان شهر میانه )

 

دکترمحمد علی محمدی

عزیزاله رسول زاده

چکیده

4

ب‍ررس‍ی‌ م‍ت‍غ‍ی‍ره‍ای‌ پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ در ب‍ی‍ن‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ رازی‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌ در س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌۹۱-۹۲

دکتر حمیرا سجادی

فرشته مرادی

چکیده

5

بررسی ارتباط سوادسلامت با سبک زندگی در زنان روستایی همسردار زیر پوشش  پزشک خانواده مرکز بهداشت ایذه

دکتر حمیرا سجادی

ناصر حسین پور

چکیده

6

بررسی رابطه بین سبک زندگی ارتقا دهنده سلامتی با کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در سال 92

دکتر علیرضا کلدی

حمیده کبیران

چکیده

 

سایت دانشگاهمعاونت آموزشیمعاونت پژوهشیمعاونت درمانکتابخانه مرکزیمعاونت فرهنگی و دانشجویی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی