1.3
صفحه اصلي > معرفی گروه > اعضای هیئت علمی > دکتر حمیرا سجادی 
چهارشنبه ٠١ خرداد ١٣٩٨
دکتر حمیرا سجادی
 

 جمهوري اسلامي ايران

 وزارت بهداشت  درمان و آموزش پزشكي

 

 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 رزومه هیات علمی                                                                                                                                                                                                                                            English

 


 

 بسمه تعالی

  حميرا سجادي                                         
 درجه تحصيلي : متخصص پزشكي اجتماعي    

سمت فعلي : عضو هیئت علمی گروه آموزشي مديريت رفاه اجتماعي

                  عضو مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت 

                 عضو مرکز تحقیقات مدیریت رفاه اجتماعی 

محل خدمت : دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

تلفن: 22180048  

آدرس: اوین, بلوار دانشجو, کودکیار, دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 

کد پستی: 19834 

نشاني پست الكترونيكي :  ,  safaneh_s@yahoo.com  ،  ho.sajjadi@uswr.ac.ir  

 مقالات ایندکس شده در google scholar  

مقالات فارسی  

-         نقش تحصیلات والدین و تعیین کننده های واسطه ای بر سلامت جسمی کودکان در ایران، مروئه وامقی، حمیرا سجادی، حسن رفیعی، غلامرضا قائد امینی، مجله علوم پزشکی رازی، دوره23، شماره 147، شهریور 1395

-         بررسی ارتباط سواد سلامت با سبک زندگی در زنان روستایی همسردار مرکز بهداشت ایذه در سال 1392، حمیرا سجادی، ناصر حسین پور، مریم شریفیان ثانی، زهره محمودی، مجله سلامت و بهداشت، سال هفتم، شماره چهارم، پاییز 1395

-         تعیین کننده های اجتماعی اقتصادی اعتماد عام در بین کودکان کار مراجعه کننده به مراکز مردم نهاد شهر تهران، اکرم مرادی، حمیرا سجادی، مروئه وامقی، سید حسین محققی کمال، غلامرضا قائد امینی، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال شانزدهم، شماره 71

-         رابطه بین تعلق عاطفی به فیس بوک و تمایل به مواد، فرشته براتی، حسین فکرآزاد، حمیرا سجادی، مجله علوم پزشکی رازی، دوره 23، شماره 148، مهر 1395

-         مقایسه استرس  و حمایت اجتماعی درک شده مادران کودکان 6 تا 18 ماهه با تاخیر تکاملی و تکامل طبیعی، روشنک وامقی، صدیقه امیرعلی اکبری، فیروزه ساجدی، حمیرا سجادی، حمید علوی مجد، سهیلا حاجی قاسمعلی، مجله حیات، دوره 21، شماره3، 1394، 87-74

-         رواسازی و هنجاریابی مقیاس مواجهه کودک با خشونت خانگی، حسین رحیمی، حسن رفیعی، مروئه وامقی، حمیرا سجادی، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال سیزدهم، شماره 51

-         خشونت خانگی در ایران: مرور مطالعات 1387-1380، مروئه وامقی، محمدرضا خدایی اردکانی، حمیرا سجادی، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال سیزدهم شماره 50

 -         خشونت خانگی در دوران بارداری و عوامل مرتبط با آن در ایران بر اساس مدل سازمان جهانی بهداشت، فرنوش معافی، ماهرخ دولتیان، حمیرا سجادی، زینب علیمرادی، آرش میراب زاده، زهره محمودی، |ژوهنده، سال نوزدهم شماره 1، پی در پی 97، فروردین و اردیبهشت 1393 

-         رابطه سلامت مادران با کیفیت زندگی در استان های جمهوری اسلامی ایران، غلامعلی ارسلانی، حمیرا سجادی، حسن رفیعی، کرم حبیب پور، فصلنامه رفاه اجتمعی ، سال سیزدهم، شماره 51

 -         رابطه ابعاد احساس نابرابری جنسیتی با سلامت مادران، کبری خاوری، حمیرا سجادی (نویسنده مسئول)، کرم حبیب پور گتابی، مهدی طالبی، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال سیزدهم، شماره 48

 -         مرور سیستماتیک مطالعات مرتبط با افسردگی دوران بارداری در مطالعات ایرانی (90-1375) : حمیرا سجادی، مروئه وامقی، آمنه ستاره فروزان،سید حسین محققی کمال، مهدی نصرت آبادی، مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، سال 5، شماره 2، تابستان 1392

 -          مرور نظام مند مطالعات مرتبط با میزان شیوع و عوامل موثر بر افسردگی و مداخلات درمانی آن در سالمندان ایرانی، حمیرا سجادی، مروئه وامقی، سعید مدنی قهفرخی، مجله سالمند، سال هفتم، شماره 27، زمستان 1391

 -         بررسی همبستگی عزت نفس با استرس درک شده در بارداری و راه کارهای مقابله با آن، ماهرخ دولتیان، آرش میراب زاده، آمنه ستاره فروزان،حمیرا سجادی، حمید علوی مجد، فرنوش معافی، زهره محمودی، مجله پژوهنده، سال هجدهم، شماره 3،پی در پی 93، مرداد و شهریور 1392

-         ارتباط نابرابری جنسیتی با شیوع HIV، حسین رحیمی، حمیرا سجادی ( نویسنده مسئول)، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال دوازدهم، شماره 47، زمستان 1391

 -         سلامت و درامد در ایران: مروری بر مطالعات چاپ شده به زبان فارسی از سال 79 تا 86، حمیرا سجادی، مروئه وامقی، سعید مدنی قهفرخی، مجله حکیم ،دوره 15، شماره 4 زمستان 1391

 -         مرور مدل های ارزیابی اثرات بر سلامت،  پریسا شجاعی، حسین ملک افضلی، مسعود کریملو، حمیرا سجادی، آمنه ستاره فروزان، فرحناز محمدی، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال دوازدهم، شماره 47، زمستان 1391

 -          HIV مثبت، زهرا جرجران شوشتری، حمیرا سجادی ( نویسنده مسئول)، آمنه ستاره فروزان، یحیی سلیمی، مریم ملکی، فصلنامه دانش و تندرستی، دوره 7، شماره 3، :پاییز 1391

 -         گونه شناسی شبکه اجتماعی و حمایت اجتماعی در سالمندان، الهام محمدی، حسین فکرآزاد، حمیرا سجادی، نشریه مددکاران اجتماعی متخصص، شماره 1،  پاییز 1391

 -         کم وزنی هنگام تولد و عوامل مرتبط با آن در ایران: بر طبق مدل سازمان جهانی بهداشت، زهره محمودی، مسعود کریملو، حمیرا سجادی، معصومه دژمان، مروئه وامقی، فصلنامه توانبخشی، دوره 13، شماره 2، تابستان 1391

-          تاثیر آموزش های انتظامی-اجتماعی حضوری پلیس بر آگاهی های انتظامی- اجتماعی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه منطقه 7 آموزش پرورش شهر تهران، علی نصرت کلهری، آمنه ستاره فروزان ، حمیرا سجادی، سید حسین محققی کمال، مطالعات امنیت اجتماعی، شماره ،30 تابستان 1391

-         خشونت علیه زنان در خانواده، تهمینه ریحان صفت، حمیرا سجادی، آوات فیضی،  مجله مددکاری اجتماعی،  تابستان 1391

 -         کیفیت زندگی و رضایت از خدمات در مراقبین کودکان مبتلا به سرطان تحت پوشش بخش مددکاری موسسه خیریه حمایت از کودکان سرطانی محک، حمیرا سجادی ، پیام روشنفکر، بهناز آسنگری،..، نشریه پرستاری ایران، جلد 24، شماره 72،( آبان 1390 )

 -         مرور نظام مند مطالعات کودکان خیابانی در دهه اخیر در ایران: عوامل خانوادگی مرتبط و پیامدهای خیابانی شدن کودکان ، مروئه وامقی، حسن رفیعی، حمیرا سجادی، آرش رشیدیان، مجله مسائل اجتماعی ایران ، 1390، 2(1): 136-165

 -         ارتباط رده شغلی و سلامت روان در زنان شاغل، مهدی حدادی، علیرضا کلدی، حمیرا سجادی، مسعود صالحی، فصلنامه رفاه اجتماعی، 1390، 11(40):107-127

 -         عدالت جهانی و سلامت کودکان در ایران (در چارچوب مدل تعیین کننده های اجتماعی سلامت سازمان بهداشت جهانی), حمیرا سجادی, مروئه وامقی, سعید مدنی قهفرخی, فصلنامه رفاه اجتماعی، سال 9 شماره 35، زمستان 1388

 -         مرور نظام مند مطالعات کودکان خیابانی در یک دهه اخیر در ایران (فقر عامل خطر خیابانی شدن کودکان), مروئه وامقی, حمیرا سجادی, حسن رفیعی, آرش رشیدیان, فصلنامه رفاه اجتماعی، سال نهم شماره 35، زمستان 1388   

 -         وضعیت اقتصادی - اجتماعی ، رفتارهای مذهبی و امید به آینده ، پیش بینی کننده مواد در بیکاران
 مهدی اکبریان ، حسن رفیعی ، حمیرا سجادی ، مسعود کریملو, سلامت و بهداشت اردبیل  (1389)

 -         نقش حمایتهای اجتماعی در کیفیت زندگی سالمندان, فردین علی پور, حمیرا سجادی, آمنه فروزان, اکبر بیگلریان فصلنامه رفاه اجتماعی، سال نهم شماره 33، تابستان 1388

 -         نحوه گذران اوقات فراغت: پیش بینی کننده مصرف مواد در بیکاران, مهدی اکبریان, ، حسن رفیعی ، حمیرا سجادی ، مسعود کریملو, فصلنامه رفاه اجتماعی، سال نهم شماره 34، پاییز 1388

 -         نقش حمایتهای اجتماعی در کاهش اضطراب و افسردگی سالمندان, , فردین علی پور, حمیرا سجادی, آمنه فروزان, حمید نبوی، اسماعیل خدمتی، فصلنامه سالمند سال چهارم، شماره یازدهم، بهار 1388

 -         کیفیت زندگی سالمندان منطقه 2 تهران فصلنامه سالمند، فردين علي پور, حميرا سجادي, آمنه فروزان, اکبر بيگلريان, علي جليليان، فصلنامه سالمند، سال سوم ، شماره نهم و دهم، پاييز و زمستان 1387

 -         بررسی نیازهای سلامتی سالمندان مستمری بگیر سازمان تامین اجتماعی و بازنشستگی کشوری, سید حسین محققی کمال, حمیرا سجادی, حسین زارع, اکبر بیگلریان, فصلنامه سالمند، سال سوم شماره 7، بهار 1387

 -         برخی عوامل خانوادگی مرتبط با اقدام به خودکشی , فریبا موسوی, حمیرا سجادی, حسن رفیعی, آوات فیضی , فصلنامه رفاه (1386)

 -         مقایسه کیفیت زندگی سالمندان مستمری بگیر در سازمان تامین اجتماعی و بازنشستگی کشوری ساکن شهرستان قم , سید حسین محققی کمال، حمیرا سجادی، حسین زارع، اکبر بیگلریان، فصلنامه مدیریت سلامت ، دوره دهم، شماره 27

 -         دختران و زنان داراي معلوليت  جسمي حركتي : نيازها و مشكلات,مریم شریفیان ثانی, حمیرا سجادی, فرشته طلوعی, انوشیروان کاظم نژاد, فصلنامه توانبخشي، دوره هفتم، شماره دوم، تابستان 1385

 -         كيفيت زندگي سالمندان زن كهريزك, حمیرا سجادی, اکبر بیگلریان فصلنامه پايش، سال ششم، دوره دوم، بهار 1386      

 -         تعیین کیفیت زندگی کارکنان سازمان بیمه خدمات درمانی در استان تهران،  اکبر بیگلریان، غلامرضا بابایی، حمیرا سجادی، اکبر فروع الدین عدل، محمدرضا کوشش، سهیلا حسینی، مدیریت سلامت، دوره هشتم، شماره ،20 تابستان 1384

 -         شاخص های سلامت اجتماعي , حمیرا سجادی, سید جلال صدرالسادات,مجله اطلاعات سياسي اقتصادي سال نوزدهم، شماره 3و4، آذر و دی 1383      

-         سنجش سلامت اجتماعی، حمیرا سجادی، مجله مددکاری اجتماعی، سال دوم شماره 8، آذر و دی 1383

 -         بررسي اپيدميولوزيك بيماري اسكلروز منتشر در مراجعه كنندگان به مراكز اموزشي درماني شهر تهران، حمیرا سجادی، فصلناه توانبخشي، زمستان 1379

 مقالات انگلیسی

-          The Prevalence of Exposure to Domestic Violence among High School Students in Tehran, Homeira Sajadi, Hossein Rahimy, Hassan Rafiey, Meroe Vameghi: ,  Iranian Red Crescent Medical Journal; 16(1) ,  January 2014

-          Relationship between Structural and Intermediary Determinants of Health and Preterm Delivery, Mahrokh Dolatian, Arash Mirabzadeh, Ameneh Setareh Forouzan, Homeira Sajjadi, Hamid Alavimajd and Farnoosh Moafi, J Reprod Infertil.;15(2):78-86, 2014

-          Caregivers' Quality of Life and Quality of Services for Children with Cancer: A Review from Iran, Homeira Sajjadi, Meroe Vameghi, Mehdi Ghazinour, Mohammadreza khodaeiArdekani, Global Journal of Health Science, Vol.5, No.3, 2013

-          A systematic review of the prevalence and risk factors of depression among Iranian adolescents, Homeira Sajjadi, Seyed Hossein Mohaqeqi Kamal, Hasan Rafiey, Meroe Vameghi, Ameneh Setareh Forouzan, Masoomeh Rezaei,

-          Disadvantages of being a street child in Iran: a systematic review, Vameghi, Hassan Rafiey, Homeira Sajjadi, Arash Rashidian, International Journal of Adolescence and Youth, 2013

-          Perceived Social Support Among People with Physical Disability, Ameneh|Setareh Forouzan, Abolfazl Mahmoodi , Zahra|Jorjoran Shushtari, Yahya Salimi Homeira Sajjadi, Zohreh Mahmoodi,  Iranian Red Crescent Medical Journal; 15(8) ,  August 2013

-          Relationship Between Ways of Coping and Quality of Life in Married Women: Toward Mental Health Promotion, Arash Mirabzadeh, Monir Baradaran Eftekhari, , Ameneh Setareh Forouzan, Homeira Sajadi, Hassan Rafiee:  ,August 2013

-          Preterm Delivery and Psycho-Social determinants of Health Based on World Health Organization Model in Iran: A Narrative Review, , Arash Mirabzadeh, Ameneh Setareh Forouzan, Homeira Sajjadi, Hamid Alavi Majd and Farnoosh Moafi ,Global Journal of Health Science, Vol.5, No.1, 2013

-          Physical Activity Pattern and Personal-Social Factors of Mothers During Preg­nancy And Infant Birth Weight Based On MET Scale: A Case-Control Study, Zohreh Mahmoodi, Masoud Karimlou, , Homeira Sajjadi, Masoumeh Dejman, Meroe Vameghi, Mahrokh Dolatian, Monir Baradarn Eftekhari, Iranian Red Crescent Medical Journal. 2013 July; 15(7): 573-80, 2013

-          Post- Traumatic Stress Disorder(PTSD) Following Childbirth: prevalence and Contributing Factors, Zainab shaban, Mahrokh Dolatian, Jamal Shams, Hamid Alavi-Majd, Zohreh Mahmoodi, Homeira Sajjadi, Vol.15, No.3, 2013

-          Development of Mother's Lifestyle Scale during Pregnancy With an Approach to Social Determinants of Health, Zohreh Mahmoodi, Masoud Karimlou, Homeira Sajjadi, Masoumeh Dejman, Meroe Vameghi, Global Journal of Health Science, Vol.5(3), 2013

-          Path Analysis Associations Between Perceived Social Support, Stressful Life Events and Other Psychosocial Risk Factors During Pregnancy and Preterm Delivery, Arash Mirabzadeh, Mahrokh Dolatian, Ameneh Setare Forouzan, Homeira Sajjadi, Hamid Aavi Majd, Zohreh Mahmoodi, Iranian Red Crescent Medical Journal, Vol.15(6): 507-14, 2013

-          Social Support Network among People Living with HIV/AIDS in Iran, Ameneh Setareh Forouzan, Zahra Jorjoran Shushtari, Homeira Sajjadi, Yahya Salimi, Masoumeh Dejman, AIDS research and treatment, Vol. 2013

,  Meroe Vameghi, Homeira Sajjadi (coreponding author), Hassan Rafiey, Arash Rashidian, Children& Society, Vol.27(6),  2012

-          Life satisfaction in Iran; A national representative study,  Mirtaher Mousavi, Malihe Shiani, Mohammad Ali Mohammadi, Homeira Sajjadi, Farhad Tabatabaee and Shervin Assari, Scientific Research and Essay, Vol.6, No.8,2011

 

مقالات ارائه شده در کنفرانس ها

-     ششمین کنگره مرکز تحقیقات بهداشت باروزی و ناباروری (دی 1392) الگوی فعالیت فیزیکی و عوامل فردی-اجتماعی مادر در دوران بارداری با وزن هنگام تولد بر اساس مقیاس مت: مطالعه مورد شاهدی

-         هشتمین همایش سالانه انجمن عفونی اطفال و چهارمین بزرگداشت استاد دکتر سید احمد سیادتی(1391)

-         پنجمین کنگره بین المللی مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری (1391) طراحی و روانسنجی ابزار سنجش سبک زندگی مادر در دوران بارداری با دیدگاه تععین کننده های اجتماعی موثر بر سلامت (پوستر)

-         دومین سمینار بررسی آسیب های اجتماعی کودکان کار و خیابان(1390) مروری بر مطالعات تعیین کننده های اجتماعی سلامت کودکان در ایران

-         اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت(1389) بررسی نابرابری اقتصادی اجتماعی در وضعیت کیفیت زندگی ساکنان شهر تهران بارویکرد تجمعی سال 1387، نرگس روحی، حمیرا سجادی، مازیار مرادی لاکه، محسن اسدی لاری (چاپ خلاصه مقاله)

-         اولین همایش سراسری علوم انسانی و سلامت (1386) ،عوامل اجتماعی تعیین کننده سلامت( پوستر)

-         سمپوزيوم سرمايه اجتماعي و رفاه اجتماعي (1382)، سرمايه اجتماعي عامل تعيين كننده اجتماعي سلامت

-         اولين كنگره تكامل طبيعي كودك ، پيشگيري و امنيت - نگاهي نو(1385)، تكامل دوران كودكي و عوامل اجتماعي تعيين كننده سلامتي (خلاصه مقاله)

طرح‎هاي پژوهشي

-         رابطه ی درآمد و سلامت کودکان و نقش متغیرهای واسطه ای آن در 30 استان کشور(همکار)

-         بررسی میزان شیوع تجمعی مواجهه با خشونت خانگی در دانش آموزان دبیرستانی شهر تهران (مجری)

-         تهیه بانک تعیین کننده های اجتماعی سلامت (تعیین کننده مسکن و اشتغال)(مجری)

-         مرور مطالعات مرتبط با تعیین کننده های اجتماعی سلامت بر مبنای مدل سازمان بهداشت جهانی (مجری)

-         مرور نظام مند مطالعات مربوط به کودکان خیابانی در ایران در یک دهه اخیر(همکار اصلی)

-         بررسي كيفيت زندگي سالمندان زن مقيم در سراي سالمندان كهريزك (مجري)

-         ارزشيابي پايان نامه هاي كارشناسي ارشد  در دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي  ( مجري )

-         بررسي نيازها و مشكلات دختران و زنان معلول در ايران (همكار اصلي)

-         بررسي كيفيت زندگي و نيازهاي كاركنان سازمان بيمه خدمات درماني (همكار)

تاليف كتاب

-         سبک زندگی، مفاهیم و رویکردها، زهره محمودی، مسعود کریملو، حمیرا سجادی، ابوالفضل محمودی

-         روشهای تحقیق بین رشته ای در اعتیاد و سایر مشکلات و انحرافات (آسیبهای) اجتماعی, کیفی و کمی, حسن رفیعی, حمیراسجادی, هومان نارنجیها و همکاران (1387)

-         سلامت و عوامل اجتماعی تعیین کننده آن، راهکار اصلی گسترش عدالت در سلامت و ایجاد فرصتی منصفانه برای همه (عضو گروه مشاوران)، 1387

-         راهنماي نگارش پايان نامه, حمیرا سجادی, اکبر بیگلریان (1385)

-         گزارش وضعیت اجتماعی ایران (1380-87)، بخش کیفیت زندگی، موسسه رحمان

 

سخنراني ها

-         سخنرانی در کارگاه تعیین کننده های اجتماعی سلامت

-         سخنراني در اولين كنگره تكامل طبيعي كودك پيشگيري و امنيت نگاهي نو

-         سخنراني در كارگاه عوامل اجتماعي تعيين كننده سلامت در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي

-         سخنراني تحت عنوان «عوامل تعيين كننده اجتماعي سلامت»  براي معاونين و مديران سازمان بهزيستي

-         سخنراني تحت عنوان «نحوه انجام مرور منابع»  در كارگاه آموزشي پروپوزال نويسي - دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي  خرداد 1384.

-         سخنراني تحت عنوان «ارتقا سلامت» در كارگاه آموزشي پيشگيري و رفاه اجتماعي - مركز شهيد قدوسي ديماه 1379 .

-         سخنراني تحت عنوان «سلامت اجتماعي » در دومين سمپوزيوم رفاه اجتماعي - دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 8 و 9 آبانماه 1380 .

-         سخنراني تحت عنوان «سلامت اجتماعي » در كارگاه اشنايي با مفاهيم رفاه اجتماعي اسقند 1381

-         سخنراني تحت عنوان «كيفيت زندگي » در Text Club گروه آموزشي مديريت رفاه اجتماعي 1381.

-         سخنراني در كارگاه توانبخشي اجتماعي و جامعه‌شناسي توانبخشي در كرمان

-         سخنراني در هفته سلامت 1386

زمينه تدريس

-         تعیین کننده های اجتماعی سلامت

-         روش تحقيق (كارشناسي و كارشناسي ارشد)

-         سلامت اجتماعي (كارشناسي ارشد)

-         اپيدميولوژي (كارشناسي ارشد)

-         جامعه شناسي پزشكي (كارشناسي ارشد)

-         جمعيت و تنظيم خانواده ( كارشناسي ارشد)

مسئوليتهاي اجرايي

-         سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی (1393)

-         سرپرست مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

-         مدير گروه آموزشي مديريت رفاه اجتماعي

-         رابط جشنواره رازي (1385)

-         معاون پزوهشي دانشگاه (1384)

-         مدیر دفتر تحصيلات تكميلي(1384-1383)

-         معاون گروه اموزشي مديريت رفاه اجتماعي  (1382-1381) 

شركت در كارگاههاي آموزشي

-         کارگاه آموزی استاندارد سازی (تیر1393)

-         سمينار آموزشي «ارگونومي»  آذر 1385

-         كارگاه آموزشي «بازاريابي اجتماعي»  تيرماه 1385

-         كارگاه آموزشي    "e-learning" اسفندماه 1384

-         كارگاه آموزشي «عوامل اجتماعي موثر بر سلامت»  ديماه 1384

-         كارگاه آموزشي «پايگاه تحقيقات جمعيت» آبان ماه 1383

-         كارگاه آموزشي « مقاله نويسي »  مهر ماه 1383

-         كارگاه آموزشي «روش تحقيق كيفي» آبانماه 1382

-         كارگاه آموزشي «روش تحقيق كمي »  شهريورماه 1381

-         كارگاه آموزشي « روشهاي برنامه ريزي درسي و اصول بازنگري» ديماه 1381 .

-         كارگاه آموزشي «روش تحقيق كيفي با تأكيد بر تحليل محتوا»  ديماه 1380 .

 

سایر فعالیت ها

-         راهنمایی و مشاوره ده ها پايان نامه‌ها در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد

-         همكاري در طراحي دوره دکتری سلامت و رفاه اجتماعي

-         همكاري در طراحي دوره كارشناسي ارشد رفاه اجتماعي

-         همكاري در بازنگري دوره كارشناسي ارشد پيشگيري از اسيب هاي اجتماعي

-         عضو هیئت تحریریه فصلنامه رفاه اجتماعی 1393

-         داور برتر حوزه معاونت پزوهشي 1385

-         معلم نمونه 1389

 

 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

سایت دانشگاهمعاونت آموزشیمعاونت پژوهشیمعاونت درمانکتابخانه مرکزیمعاونت فرهنگی و دانشجویی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی