1.3
شنبه ٠٢ تير ١٣٩٧
آمار و روش تحقيق مقدماتي
 

هدف : آشنايي با مفاهيم اوليه علم آمار ، اهميت و كاربرد آن در علوم اجتماعي و فراهم آوردن فرصتهاي يادگيري در جهت كسب مهارت در كاربرد روش علمي و پژوهش و نگارش يك طرح پژوهشي مقدماتي .

 

سرفصل دروس : (68 ساعت)

-          تعاريف ، اصول و مفاهيم اوليه آمار

-          اهميت و كاربرد آمار در علوم اجتماعي ، جمع‌آوري ، ثبت و ضبط داده‌ها

-          تنظيم و سازماندهي داده‌ها

-          جدولهاي آمار (ساده و رده‌بندي شده)

-          نمودارهاي آماري (نمودار ستوني ، دايره‌اي و هيستوگرام)

-          تابع فراواني و تابع توزيع

-          نمودار فراواني و نمودار توزيع نمونه‌گيري و سرشماري

-          جدول اعداد تصادفي

-          پارامترهاي آماري (ميانگين ، مد ، ميانه ، چندك‌ها واريانس و انحراف معيار)

-          ضريب همبستگي (اندازه‌اي و رتبه‌اي پيرسن و اسپيرمن)

-          شناخت و بيان مسئله مورد تحقيق

-          بررسي اقدامات و مداركي كه در ارتباط با موضوع تحقيق است

-          تنظيم اهداف و فرضيات

-          انتخاب روش تحقيق مناسب تحقيق

-          انتخاب استراتژي مناسب براي انتشار و استفاده از نتايج تحقيق

-          تاييد برنامه عملياتي

-          شناخت منابع مورد نياز و تنظيم بودجه

-          تهيه يك پروپوزال

سایت دانشگاهمعاونت آموزشیمعاونت پژوهشیمعاونت درمانکتابخانه مرکزیمعاونت فرهنگی و دانشجویی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی