1.3
شنبه ٠٢ تير ١٣٩٧
نظریه های جامعه شناسی
 

هدف: آشنا ساختن دانشجويان با نظريه‎هاي جامعه‎شناسي و ارتباط آن با ساير رشته‎هاي نزديك به نحوي كه در عين آشنايي دانشجو ، به نقد و تعمق در آن بپردازد و مسائلي را كه در محيط فرهنگي ايران و اسلام قابل استفاده است مورد نقد و بررسي قرار دهد .

 

سرفصل دروس : (34 ساعت)

-          تعاريف مختلف مفاهيم جامعه‌شناسي

-          تاريخ تفكر اجتماعي در جهان در كشورهاي بزرگ قديم ، قرون وسطي ، دوره رنسانس

-          فلسفه تاريخ و تحول آن از ديدگاه جامعه‌شناسي

-          پيشگامان جامعه‌شناسي جديد (ابن خلدون ، مونتسكيو و )

-          بنيانگذاران جامعه‌شناسي جديد (كنت ، اسپنسر ، دوركيم و وبر)

-          تعريف نظريه‌ ، انواع نظريه و اهداف آن

-          انواع نظريه‌ها

-          نظريه‌هاي جامعه‌شناسي در سطح خرد

-          نظريه‌هاي جامعه‌شناسي با برد متوسط

-          نظريه‌هاي جامعه‌شناسي كلان

بررسي نظريه‌هاي جامعه‌شناسان كلاسيك و مدرن (جامعه‌شناسان نظم ، تضاد و انتقادي و )

سایت دانشگاهمعاونت آموزشیمعاونت پژوهشیمعاونت درمانکتابخانه مرکزیمعاونت فرهنگی و دانشجویی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی