1.3
شنبه ٠٢ تير ١٣٩٧
سازمان و مديريت
 

هدف: آشنا ساختن دانشجويان با مفاهيم و نظريه‌هاي اصلي سازمان و مديريت و اهميت نقش سازمانهاي كارآمد در ارتقاء كيفيت ارائه خدمات . نقش حياتي سازمانها و نحوه مديريت آنها در زندگاني آدمي است .

 

سرفصل دروس : (34 ساعت)

-          محيط رشد و نماي سازمان و مديريت

-          نظراتي پيرامون ارزشهاي مديريت

-          نظرات سازمان و مديريت سنتي

-          انقلاباتي در علوم مديريت و در علوم رفتاري

-          سيري در نظريه نظامها

-          ابر نظام محيطي و رابطة آن با سازمان و مديريت

-          هدفهاي سازمان در ارتباط با ابر نظام محيطي

-          رابطه سازمان با علوم ، فنون و صنايع

-          ساخت و تركيب سازمان

-          انگيزش و رفتار فرد

-          شبكه‌هاي ايفاء نقش و مقام

-          پويايي گروهي

-          رهبري و شبكه‌هاي نفوذ

-          شبكه‌هاي تصميم‌گيري مديريت برحسب كسب اطلاعات

-          روشهاي تصميم‌گيري از طريق كامپيوتر

-          جنبه‌هاي رفتاري تصميم‌گيري

-          برنامه‌ريزي مديريت

-          كنترل و نظارت سازماني

-          اظهار نظر برحسب اقتضا و تحليل تطبيقي

سایت دانشگاهمعاونت آموزشیمعاونت پژوهشیمعاونت درمانکتابخانه مرکزیمعاونت فرهنگی و دانشجویی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی