1.3
صفحه اصلي > برنامه های آموزشی  > سرفصل دروس کارشناسی ارشد ناپیوسته > روش تحقيق پيشرفته در توسعه و رفاه اجتماعي 
شنبه ٠٢ تير ١٣٩٧
روش تحقيق پيشرفته در توسعه و رفاه اجتماعي
 

هدف: آشنايي دانشجويان با روش‌هاي انجام تحقيق و كاربرد آن در حل مسائل به صورت تنظيم طرح تحقيق ، گردآوري اطلاعات و چگونگي تجزيه و تحليل نتايج و گزارش نهايي

 

سرفصل دروس : (68 ساعت)

-          كليات پژوهش

-          پژوهش‌هاي كيفي :

-          مزايا و محدوديتها

-          مشاهدة مشاركتي (participant observation)

-          بحث گروهي متمركز (focus group disscusion)

-          مصاحبه عميق (in-depth interview)

-          مطالعه موردي و سلسله موارد (case-series study)

-          پژوهشهاي اسنادي و تحليل محتوا (content analysis)

-          تحليل گفتمان و گفت‌وگو (discourse & conversation analysis)

-          چك ليست و پرسشنامه در پژوهشهاي كيفي

-          طبقه‌بندي و تحليل داده‌هاي كيفي

-          اعتبار و پايايي در پژوهشهاي كيفي

-          پژوهش‌هاي كمي

-          زمينه‌يابي پرسشنامه‌اي

-          مصاحبه ساختار يافته

-          زمينه‌يابي مقطعي (cross-sectional)

-          زمينه‌يابي طولي (cohort)

-          پژوهشهاي مداخله‌اي و شبه مداخله‌اي (experimental & quasi-experimental)

-          اقدام پژوهشي (action research) و ساير پژوهشهاي ارزشيابي

-          اعتبار و پايايي در پژوهشهاي كمي

سایت دانشگاهمعاونت آموزشیمعاونت پژوهشیمعاونت درمانکتابخانه مرکزیمعاونت فرهنگی و دانشجویی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی