1.3
شنبه ٠٢ تير ١٣٩٧
مشكلات اجتماعي
 

هدف: آشنايي دانشجويان با ابعاد مختلف مشكلات، مسائل و آسيب‌هاي اجتماعي در ايـران و جهان، مطالعه ديدگاههاي عمده جامعه شناختي و آشنايي اجمالي با روشهاي پيشگيري

 

سرفصل دروس : (34 ساعت)

-          تعريف مشكل اجتماعي ، اهداف بررسي ، انواع مشكلات اجتماعي ، روش‌هاي پژوهش در مشكلات اجتماعي

-          سبب شناسي مشكلات اجتماعي (علل اجتماعي ، فرهنگي ، اقتصادي ، سياسي ، جسماني و رواني)

-          جامعه‌شناسي مشكلات اجتماعي (نظريه‌هاي جامعه‌شناختي مشكلات و آسيب‌هاي اجتماعي)

-          تصوير جامعه‌ ايران از نظر مشكلات اجتماعي

-          مشكلات خانوادگي (تعريف ، انواع ، علل ، تصوير جهاني ، وضعيت ايران ، روشهاي پيشگيري)

-          مشكلات آموزشي (تعريف ، انواع ، علل ، تصوير جهاني ، وضعيت ايران ، روشهاي پيشگيري)

-          مشكلات ناشي از نابرابري‌هاي اجتماعي (تعريف ، انواع ، علل ، تصوير جهاني ، وضعيت ايران ، روشهاي پيشگيري)

-         مشكلات بهداشتي (تعريف ، انواع ، علل ، تصوير جهاني ، وضعيت ايران ، روشهاي پيشگيري)

-          مشكلات جمعيتي (تعريف ، انواع ، علل ، تصوير جهاني ، وضعيت ايران ، روشهاي پيشگيري)

-         مشكلات شهرنشيني (تعريف ، انواع ، علل ، تصوير جهاني ، وضعيت ايران ، روشهاي پيشگيري)

-          آسيب‌هاي اجتماعي : خودكشي ، فحشا ، اعتياد ، فقر ، (تعريف ، انواع ، علل ، تصويـر جهاني ، وضعيت ايران ، روشهاي پيشگيري)

-          ساير آسيب‌هاي اجتماعي (تعريف ، انواع ، علل ، تصوير جهاني ، وضعيت ايران ، روشهاي پيشگيري)

سایت دانشگاهمعاونت آموزشیمعاونت پژوهشیمعاونت درمانکتابخانه مرکزیمعاونت فرهنگی و دانشجویی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی