1.3
جمعه ٠٤ اسفند ١٣٩٦
 

هدف: آشنايي دانشجويان با مفاهيم سلامت ، سلامت اجتماعي و سنجش آن .

 

سرفصل دروس : (34 ساعت)

تعاريف سلامتي - ابعاد سلامتي طيف سلامتي عوامل تعيين كننده سلامتي

تعاريف سلامت اجتماعي ، كيفيت زندگي ، رفاه اجتماعي ، توسعه انساني ، توسعه پايدار ،

سنجش سلامت : نشانگرهاي بهداشتي ، زيست محيطي ، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي

سنجش سلامت اجتماعي :

-          شاخص توسعه انساني (Human Development Index)

-          شاخص سلامت اجتماعي در چند كشور جهان (Social Health Index)

-          شاخص رفاه و آسايش ورمنت (Vermont Social Well-being Index)

-          شاخص كيفيت زندگي (Quality of Life Index)

-          شاخص‎هاي جامعه سالم ، توسعه پايدار و

سایت دانشگاهمعاونت آموزشیمعاونت پژوهشیمعاونت درمانکتابخانه مرکزیمعاونت فرهنگی و دانشجویی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی