1.3
شنبه ٠٢ تير ١٣٩٧
نظريه‌هاي رفاه اجتماعي
 

هدف: آشنا ساختن دانشجويان با ابعاد مختلف و نظريه‌هاي اساسي و مكاتب رفاه اجتماعي در حوزه‌هاي سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي و

 

سرفصل دروس : (34 ساعت)

-          تعريف و ماهيت رفاه و قلمرو رفاه اجتماعي

-    تعريف و ابعاد نظريه‌هاي رفاه اجتماعي : برابري ، عدالت اجتماعي و اقتصادي ، آزادي ، شهروندي ، مفاهيم اصلي سياسي ، مفاهيم اصلي جامعه شناختي ، مكاتب رفاه ، تقسيمات اجتماعي نوين .

نظريه‌هاي مختلف رفاه اجتماعي :

-    نظريه‌هاي ماركسيستي رفاه اجتماعي : ماركسيست ارتدكس ماركسيست انقلابي نئوماركسيست (انتقادي فرانكفورت فلسفي)

-    نظريه‌هاي ليبراليستي و محافظه‌كارانه رفاه اجتماعي : نظريه‌هاي ليبراليستي كلاسيك (اصحاب قرارداد) ، نظريه‌هاي نئوليبراليستي (هايك ، راولز ، نوزيك ، فريدمـن و ) ، نظريات كاركردگرا ساختارگرا (از پارسونز تا نيكولاس لومان) ، نظريات اليتيستي و پلوراليستي (از پاره‌تو تا رابرت دال) ، سوسيال دمكراسي ، نظريات سيستمي ، سيبرنتيكي ، مورفوژنتيكي و

-          نظريه‌هاي واقع‌گرايي و روان‌شناسي اجتماعي رفاه

مكاتب رفاه اجتماعي :

-          مكاتب راست دموكراتيك رفاه : محافظه‌كاري ، ليبراليسم ، نئوليبراليسم

-          مكاتب چپ دموكراتيك رفاه : سوسيال دمكراسي ، پوپوليسم

-          مكاتب راست اقتدارگراي رفاه : توتاليتاريسم راست ، آتوريتاريانيسم ، كورپوراتيسم

-          مكاتب چپ اقتدارگراي رفاه : سوسياليسم ، توتاليتاريسم چپ

-          مكتب فمينيست

-          مكتب سبزها

نظريه‎هاي رفاه اجتماعي در اسلام

نظريه‌هاي رفاه اجتماعي و نظريه‌هاي مشاركت سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي

سایت دانشگاهمعاونت آموزشیمعاونت پژوهشیمعاونت درمانکتابخانه مرکزیمعاونت فرهنگی و دانشجویی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی