1.3
شنبه ٠٢ تير ١٣٩٧
جامعه شناسي رفاه اجتماعي
 

هدف: آشنايي دانشجويان با جنبه‌هاي جامعه شناختي مسائل رفاه اجتماعي و افزايش توان آنان در تحليل جامعه‎شناختي مسائل .

 

سرفصل دروس : (34 ساعت)

تحليل جامعه شناسانه موضوع‎ها و مسائل اجتماعي :

-          فقر و نابرابري‎هاي اجتماعي

-          قشربندي اجتماعي

-          مسائل شهرنشيني

-          مسائل روستايي

-          مسائل آموزشي

مسائل مربوط به گروههاي اجتماعي :

-          كودكان ، نوجوانان و جوانان

-          سالمندان

-          زنان

-          خانواده

-          مسائل بهداشتي و درماني

-          ساير مسائل

سایت دانشگاهمعاونت آموزشیمعاونت پژوهشیمعاونت درمانکتابخانه مرکزیمعاونت فرهنگی و دانشجویی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی