1.3
صفحه اصلي > برنامه های آموزشی  > سرفصل دروس کارشناسی ارشد ناپیوسته > برنامه‌ريزي و مديريت استراتژيك 
شنبه ٠٢ تير ١٣٩٧
برنامه‌ريزي و مديريت استراتژيك
 

هدف: آشنا ساختن دانشجويان با مفاهيم اصلي و مباني برنامه‌ريزي و مديريت استراتژيك و اهميت كاربرد آن در موفقيت سازمانهاي دولتي و غيردولتي (NGOs) ارائه دهندة خدمات اجتماعـي و رفاهي .

 

سرفصل دروس : (34 ساعت)

-          مفاهيم اصلي و مباني برنامه‌ريزي و مديريت استراتژيك

-          ماهيت و ارزش برنامه‌ريزي و مديريت استراتژيك

-          مشخصات برنامه‌ريزي و مديريت استراتژيك در سازمانهاي دولتي و غيردولتي بخش رفاه اجتماعي

-          فرآيند برنامه‌ريزي و مديريت استراتژيك

-          سنجش محيط خارجي (اقتصادي ، اجتماعي ، سياسي ، عملياتي ، جغرافيايي)

-          تجزيه و تحليل سازمان و جهت‌گيري استراتژيك

-          تدوين هدفهاي بلند مدت و استراتژيهاي اصلي

-          تجزيه و تحليل و انتخاب استراتژي مناسب

-          عملياتي كردن استراتژي

-          كنترل و ارزيابي عملكرد گزينه‌هاي استراتژيك

-          نهادي كردن استراتژي

-          مديريت مشاركتي

اهميت كاربرد برنامه‌ريزي و مديريت استراتژيك در سازمانهاي دولتي و غيردولتي ارائه دهندة خدمات اجتماعي و رفاهي و لزوم به كارگيري ديدگاه مديريت مشاركتي در اين سازمانها

سایت دانشگاهمعاونت آموزشیمعاونت پژوهشیمعاونت درمانکتابخانه مرکزیمعاونت فرهنگی و دانشجویی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی