1.3
صفحه اصلي > برنامه های آموزشی  > سرفصل دروس کارشناسی ارشد ناپیوسته > ارزشيابي برنامه‌ها و طرحهاي رفاه اجتماعي 
شنبه ٠٢ تير ١٣٩٧
ارزشيابي برنامه‌ها و طرحهاي رفاه اجتماعي
 

هدف: آشنا ساختن دانشجويان با مفاهيم و روشهاي مختلف ارزشيابي طرحهاي اجتماعي به منظور افزايش اثربخشي برنامه‌ها و طرحهاي رفاه اجتماعي

 

سرفصل دروس : (51 ساعت)

-          تعاريف و مفاهيم ارزشيابي برنامه

-          ارزشيابي برنامه‌ها و بهگشت اجتماعي (Social betterment)

-          روند جهاني تغييرات فرهنگي و سياسي در برنامه‌هاي رفاه اجتماعي و تاثير آن بر اهميت روزافزون ارزشيابي

-          مراحل مختلف ارزشيابي

-    اندازه‌گيري عملكرد برنامه‌هاي رفاه اجتماعي و مقياسهاي مختلف آن (بــازده ، كيفيت ، نتيجه‌نهايي ، سطح مقياسهاي كاركردي)

-          مدل ارزشيابي برنامه مبتني بر نتيجه نهايي

-          تعريف اجزاء تشكيل دهندة آن ، روش ، كاربرد و مقايسه با ساير نگرشهاي ارزشيابي برنامه

-          گامهاي عملي براي استفاده از نتايج به منظور بهبود برنامه‌ها و طرحهاي سازمانهاي خدمات انساني

-    ديدگاههاي مورد استفاده در ارزشيابي مبتني بر نتيجه نهايي (ارزيابي عملكرد ، ارزيابي از ديدگاه مشتري ، ارزيابي كاركردي ، ارزيابي شخصي)

-          پارادايم جديد ارزشيابي

-          ارزشيابي اثربخشي

-          ارزشيابي تاثير برنامه

-          ارزشيابي سياستهاي رفاه اجتماعي

-          جمع‌آوري داده‌ها به منظور ارزشيابي طرحهاي رفاه اجتماعي

-          مديريت داده‌ها به منظور ارزشيابي

-          تجزيه و تحليل و تهيه گزارش ارزشيابي

كاربرد نتايج ارزشيابي در پيش‌بيني‌هاي آينده و اصلاح و بهبود برنامه‌ها و طرحهاي رفاه اجتماعي

سایت دانشگاهمعاونت آموزشیمعاونت پژوهشیمعاونت درمانکتابخانه مرکزیمعاونت فرهنگی و دانشجویی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی