1.3
شنبه ٠٢ تير ١٣٩٧
اقتصاد رفاه
 

هدف: آشنايي دانشجويان با مفاهيم و نظريه‎هاي اصلي اقتصاد رفاه و شاخص‎هاي اندازه‎گيري رفاه اجتماعي جهت درك و تحليل رابطة اقتصاد رفاه و سياست اجتماعي و ارائه تصويري از اقتصاد رفاه در ايران .

 

سرفصل دروس : (34 ساعت)

-          مرور مفاهيم رفاه اجتماعي ، رفاه فردي ، رشد و توسعه

-          روش شناسي در اقتصاد رفاه اجتماعي

-          نظريه كلاسيك

-          نظريه نوكلاسيك (بهينه پارتو در مصرف ، رقابت و تعادل عمومي)

-          نظريه‎هاي ماركسي و نوماركسي (تحليل طبقاتي ، برنامه‎ريزي و سوسياليزم)

-          نوليبراليسم (جهاني سازي و رفاه اجتماعي فردي)

-          نظريه دولت رفاه

-          شاخص‎ها و روش‎هاي اندازه‎گيري

-          شاخص‎هاي اندازه‎گيري رفاه (روش‎هاي اصلي ، كمي ، رتبه‎اي و )

-          شاخص‎ پيگو

-          شاخص‎ ميشان

-          شاخص‎ موريس داب

-          شاخص‎هاي سوسياليستي و برنامه‎اي

-          روش اندازه‎گيري توزيع (توزيع لورنز ، ضريب جيني ، توزيع پارتو)

-          عوامل مؤثر بر رفاه اجتماعي و اقتصادي

-          ساختار اقتصاد سياسي و رفاه فردي و اجتماعي

-          توزيع درآمد مسائل طبقاتي

-          قيمت‎ها و تورم

-          اشتغال و رفاه

-          سبد كالاهاي مصرفي

-          مسائل فرهنگي و اجتماعي

-          برنامه‎ريزي و سياستهاي اجتماعي اقتصادي رفاه

-          مفهوم رشد و توسعه (چند نظريه اساسي)

-          وظايف برنامه‎ريزي و سياستهاي اقتصادي با توجه به ساختار اقتصاد سياسي

-          هدفهاي رفاهي برنامه‎ريزي و سياستهاي اقتصادي و تعارض آن با ساير هدفهاي اقتصادي

-          روشهاي برنامه‎ريزي و سياستگذاري

-          اقتصاد رفاه در ايران

-          چند تجربه و الگوي جهاني

-          تاريخچه تحول خدمات رفاهي در ايران

-          مرور چند برنامه اقتصادي اجتماعي (با ارائه آمار و ارقام)

-          توسعه ، رشد ، توزيع و رفاه در ايران (با ارائه آمار و ارقام)

-          نظام اسلامي و جنبه‎هاي كاربردي رفاه اجتماعي

-          تامين اجتماعي و بهزيستي در ايران

-          ساختار اقتصاد رفاه در ايران

-          اقتصاد سياسي رفاه در ايران

سایت دانشگاهمعاونت آموزشیمعاونت پژوهشیمعاونت درمانکتابخانه مرکزیمعاونت فرهنگی و دانشجویی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی