1.3
شنبه ٠٢ تير ١٣٩٧
حقوق رفاه
 

هدف: آشنا ساختن دانشجويان با مفاهيم اصلي حقوق تامين و رفاه اجتماعي ، قوانين ملي و بين‎المللي جهت درك و تحليل رابطه حقوق رفاه و گروههاي هدف رفاه اجتماعي .

 

سرفصل دروس : (34 ساعت)

-          تعاريف و مفاهيم و اصطلاحات مربوط به حقوق تامين و رفاه

-          بررسي اجمالي سابقه تاريخي حقوق مربوط به تامين و رفاه

-          تفكيك حقوق به حقوق عمومي و حقوق خصوصي

-          مكاتب مختلف حقوقي

-          تعريف ، ويژگيها ، و مصاديق گروههاي هدف رفاه اجتماعي

-          تعريف ، مباني و اركان رفاه اجتماعي و نسبت حقوق با آنها

-          موازين كلي حقوق بشر و گروههاي هدف رفاه اجتماعي

-          رفاه اجتماعي در مقررات و قوانين بين‎المللي

-          سازوكارهاي ملي حمايت از گروههاي هدف رفاه اجتماعي

-          رفاه اجتماعي در مقررات و قوانين ايران

-          كارگزاريهاي تخصصي ملل متحد و حقوق گروههاي هدف رفاه اجتماعي

سازمانهاي غيردولتي و حمايت از حقوق گروههاي هدف رفاه اجتماعي

سایت دانشگاهمعاونت آموزشیمعاونت پژوهشیمعاونت درمانکتابخانه مرکزیمعاونت فرهنگی و دانشجویی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی