1.3
صفحه اصلي > برنامه های آموزشی  > سرفصل دروس کارشناسی ارشد ناپیوسته > خدمات اجتماعي و شناخت گروههاي هدف 
شنبه ٠٢ تير ١٣٩٧
خدمات اجتماعي و شناخت گروههاي هدف
 

هدف: آشنا ساختن دانشجويان اين رشته با مفاهيم ، اصول و روش‌هاي خدمات اجتماعي و مسائل رفاهي گروههاي هدف تا بتوانند در جهت توسعه رفاه اجتماعي و ارائه خدمات مناسب به گروههاي هدف و توان بخشيدن به آنها شناخت كافي داشته باشند .

 

سرفصل دروس : (51 ساعت)

-          پيدايش و شكل‌گيري خدمات اجتماعي

-          تاثير تحولات قرن‌هاي هجدهم و نوزدهم با تاكيد بر انقلاب صنعتي

-          شكل‌گيري نظريه‌ دولت رفاه و خدمات اجتماعي

-          تحول خدمات اجتماعي در جهان در دو دهه اخير

-          سابقه خدمات اجتماعي در ايران و تحول آن

-          مفهوم خدمات اجتماعي و تحول آن در طول تاريخ

-          رابطه خدمات اجتماعي و رفاه اجتماعي

-          اصول اساسي و خدمات اجتماعي

-          مسئوليت‌پذيري اجتماعي

-          نظريه‌ها و ديدگاههاي خدمات اجتماعي

-          خدمات اجتماعي فردي ، بنيان‌ها و اهداف

-          خدمات اجتماعي گروهي ، بنيان‌ها و اهداف

-          سازماندهي و سازمان‌هاي خدمات اجتماعي در ايران و جهان

-          شناخت گروههاي اجتماعي و جايگاه مسائل رفاهي آنان در جامعه

-          نظريه‌هاي مربوط به گروه اجتماعي مورد بررسي

-          نقش‌ها و كاركردهاي گروه اجتماعي و جايگاه آن در جامعه

-          نيازهاي رفاهي گروه اجتماعي

-          قوانين و مقررات موثر در رفاه گروه اجتماعي

-          عوامل فرهنگي - اجتماعي تاثيرگذار بر رفاه گروه اجتماعي

-          شرايط اقتصادي و رفاه گروه اجتماعي

-          سازمانها و نهادهاي بين‌المللي رفاه گروه اجتماعي

-          خانواده‌ و رفاه اجتماعي

سایت دانشگاهمعاونت آموزشیمعاونت پژوهشیمعاونت درمانکتابخانه مرکزیمعاونت فرهنگی و دانشجویی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی