1.3
شنبه ٠٢ تير ١٣٩٧
سمينارهاي داخلي
 

دكتر مريم شريفيان ثاني :

-   اولين همايش روز جهاني شهرسازي، شهر و توسعه اجتماعي محله‌اي، دانشگاه تهران، آبان ماه 1387 – ارائه مقاله

-   همايش سرمايه اجتماعي و توسعه پايدار، تهران – دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 1385

-   همايش توسعه محله‌اي، دانشگاه تهران، 1384 – ارائه مقاله

-   همايش سرمايه اجتماعي و رفاه اجتماعي، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، 1382 – ارائه مقاله

 

دكتر حميرا سجادي :

-      مروری بر مطالعات تعیین کننده های اجتماعی سلامت کودکان در ایران ، دومین سمینار بررسی آسیب های اجتماعی کودکان کار و خیابان (1390)

-      عوامل اجتماعی تعیین کننده سلامت, اولین همایش سراسری علوم انسانی و سلامت (1386)

-      سرمايه اجتماعي عامل تعيين كننده اجتماعي سلامت خلاصه , سمپوزيوم سرمايه اجتماعي و رفاه اجتماعي (1382)

-      تكامل دوران كودكي و عوامل اجتماعي تعيين كننده سلامتي (خلاصه مقالات اولين كنگره تكامل طبيعي كودك ، پيشگيري و امنيت – نگاهي نو)(1385)

 

دكتر آمنه ستاره فروزان :

- Forouzan. A.S, "Assessment of Knowledge, Attitude, Practice of General Physicians about Sexual Behavior of their patients", Oral presentation, Seminar of Sexual Health in Reproductive Health. Shahid Beheshti University of Medical Sciences.  February 24-25, 2006. Tehran, Iran.

 

- Forouzan A.S., "Domestic Violence and Reproductive Health"., Oral presentation, The First Seminar of Safe, pregnancy, Shahid Beheshti University of Medical Sciences. January 17-18, 2005. Tehran, Iran.

 

 

سایت دانشگاهمعاونت آموزشیمعاونت پژوهشیمعاونت درمانکتابخانه مرکزیمعاونت فرهنگی و دانشجویی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی