1.3
صفحه اصلي > درباره ما > معرفی > اعضای هیئت علمی > دکتر فرهاد نصرتی نژاد 
يکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨
دکتر فرهاد نصرتی نژاد
 

 

 

 

 

 

جمهوري اسلامي ايران

وزارت بهداشت  درمان و آموزش پزشكي

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

رزومه هیئت علمی 


بسمه تعالي

 

 

 

رزومه

 

نام و نام خانوادگي : فرهاد نصرتی نژاد

درجه تحصيلي : دکترای جامعه شناسی    

سمت فعلي : عضو هیئت علمی گروه آموزشي مديريت رفاه اجتماعي

محل خدمت : دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي, گروه آموزشی رفاه اجتماعی تلفن: 22180048

آدرس: اوین, بلوار دانشجو, کودکیار, دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی کد پستی: 19834

نشاني پست الكترونيك  farhad.nosrati@gmail.com     

سوابق تحصيلي:

·         ليسانس علوم اجتماعي از دانشگاه تهران ( 1376)

·         فوق ليسانس جامعه شناسي از دانشگاه تربيت مدرس(1379)

·         دکتري جامعه شناسي سياسي از دانشگاه تربيت مدرس (1387)  

 

عنوانهاي كسب شده:

·         رتبه اول آزمون دوره دكتري 1382

·         رتبه اول فارغ التحصيلي دوره دكتري 1387

·         پژوهشگر برگزيده مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی 1387

·         پژوهشگر برگزيده مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی 1388

 سوابق آموزشي :

·         دانشگاه تربيت مدرس 88-89

·         دانشگاه تربيت معلم(خوارزمی) 83-90

·         دانشگاه شاهد 83-90

·         دانشگاه علوم تحقيقات 91-92

·         دانشگاه پيام نور 88-93

·         دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 1393 تا کنون

سوابق اجرایی:

·         مسول رشد و بالندگی اساتید، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، 1395 الی 1396

·         مدیر گروه آسیب­ها و حمایت­های اجتماعی، مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی 1390 الی 1393

·         کارشناس گروه آموزش عالی، مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی 1387 الی 1390

·         کارشناس گروه اجتماعی، مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی 1385الی1387

·         کارشناس دفتر مطالعات فرهنگی بیمه­شدگان، سازمان تأمین اجتماعی 1379 الی 1383

·         کارشناس گروه روش شناسی مركز تحقيقات صدا و سيما 1384

 

عضویت­ها:

·         عضو گروه سلامت اجتماعی فرهنگستان علوم پزشکی از 1393

·         عضو انجمن جامعه شناسی ایران از 1377

 

فعالیت­های علمی:

کتاب:

·         اصول جامعه شناسی تحلیلی: تشریح امر اجتماعی، پیتر هیدسترام، ترجمه نشر آگه، 1397

·         کابوس بازنشستگی؛ تأملی بر تجربه بازنشستگی در ایران، موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا، 1397

·         عدالت و رفاه اجتماعی؛ درآمدی بر رفاه اجتماعی عادلانه، انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی(در دست چاپ)

·         دولت و هویت؛ تبیین جامعه­شناختی تکوین دولت مدرن و برساخت هویت سراسری در دوره پهلوی اول (در دست چاپ)

 

مقالات:

1.       "اراﺋﻪ ﭼﺎرﭼﻮﺑﻰ ﺑﺪﯾﻞ ﺑﺮاى ارزﯾﺎﺑﻰ ﺗﮑﻮﯾﻦ ﻣﻠﺖ ـ دوﻟﺖ"، مجله انجمن جامعه شناسي، سال سیزدهم، شماره 1 و 2، بهار و تابستان 1391

2.       "تبيين جامعه شناختي تكوين دولت مدرن در ايران"، مجله مسائل اجتماعي ايران، سال اول، شماره اول(دوره جديد) زمستان 1389

3.       "ارتباطات ،جهاني شدن و جنبش هاي اجتماعي"، مجله پژوهشنامه علوم انساني و اجتماعي دانشگاه مازندران ،سال چهارم ،شماره چهاردهم پائيز 1383

4.       "رابطه تعهد سازماني و عملكرد کارکنان شاغل در شبكه بهداشت و درمان شهرستان مرند "، مجله پايش، تابستان 1391

5.       "بررسي ارتباط عوامل بهداشتي و عوامل انگيزشي با عملكرد كاركنان بيمارستان هاي آموزشي  ياسوج بر اساس نظريه انگيزشي هرزبرگ"، فصلنامه علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي،1389

6.       "الگوی‌ ‌پيشنهادی‌ ‌برای ‌‌ساختار ادغام يافته ‌نظام ‌‌ سلامت و رفاه ‌اجتماعی  ‌در ‌ايران بر اساس مطالعات تطبيقي"، مجله پايش، زمستان 1389

7.       "بررسي و نقش جايگاه نظام تامين اجتماعي در نظم اجتماعي" ،فصلنامه تامين اجتماعي ،شمارة 18، پائيز1383.

8.       "تکدي در ايران، رويه ها، روندها و علتها"، مجله مطالعات ناتوانی، دوره ۱؛ شماره ۱، پاییز 1391

9.       ارزیابی میزان افسردگی در دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج  مجله مطالعات ناتوانی، شماره اول، 1391

10.   "تحليلي بر سهميه­بندي جنسيتي در دانشگاه­ها با تاكيد بر رشته پزشكي"، مجله مجلس و پژوهش، شماره 54، 1388

11.   "تأثير ماهواره بر اخلاق جنسي و نگرش جنسيتي جوانان،  فصلنامه توسعه فرهنگی و اجتماعی"، سال اول شماره دوم، پاییز و زمستان 1394

12.   "مقایسه الگوهای گذاران اوقات فراغت جوانان و والدین"، فصلنامه سبك زندگي، فصلنامه سبك زندگي، مركز تحقيقات صدا و سيما، 1393

13.    "مطالعه رابطه ميزان و نوع استفاده از شبکه هاي ماهوارهاي فارسي زبان با میزان پایبندی دینی در بین مادران و دختران شهرستان گلپایگان " مجله مطالعات راهبردی زنان، سال شانزدهم، شماره 63، بهار 1393

14.   "مطالعه رابطه بین سرمایه اجتماعی جوانان و میزان شادکامی آنان"مجله مطالعات توسعه اجتماعی – فرهنگی، دوره 4، شماره 2، پایییز 1394

15.   " تبيين جامعه شناختي ديرهنگامي ازدواج در بين جوانان شهرستان طارم، مسائل اجتماعي ايران، سال هفتم، شمارة 2، پاييز و زمستان 1395

16.   " تحلیل محتوای مفاهیم و تصاویر سالمندی از بعد جسمانی در کتاب‌های درسی دوره ابتدایی ایران"، مجله سالمند، دوره 13، شماره 2، 1397

17.   مقاله " مدرنیسم ایرانی و عقلانیت خودمدار: چارچوبی برای تبیین آسیب­های اجتماعی، مجله مسائل اجتماعی ایران"، در دست انتشار

18.   " عوامل تعیین کننده همباشی"، مجله مددکاری اجتماعی ، دوره 6، شماره 2، 1396

19.   نمودهای فضایی مدرنیته در شهر یزد و پیامدهای اجتماعی آن، مجله:معرفت فرهنگی اجتماعی،  پاییز 1396 ، شماره 32

20.   " تبیین جامعه‌شناختی رفتار زیست‌محیطی (مطالعه موردی: شهروندان تهرانی)، مجله توسعه پایدار محیط­ جغرافیایی،  دوره 1، شماره 1، بهار 1395

21.   " آیا سواد سلامت مادران کیفیت زندگی کودکان آن‌ها را متاثر می‌سازد؟" مجله کومش، جلد 20، شماره 32، تابستان 1397

22.  "بررسي عوامل اجتماعي و فرهنگي مؤثر بر مشاركت شهروندي (مورد مطالعه: تفكيك زباله از مبدأ در شهر تهران١٣٩٢،  " جامعه شناسي نهاد هاي اجتماعي/ دوره پنجم / شماره ١١ / بهار و تابستان ٩

23.   " ظرفیت ها و چالشهای فرهنگی درک خطر در ایران"، هشتمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا، 1396

24.   بررسی عوامل موثر در سن شروع روسپیگری در تهران چهارمين سمينار سراسري ايدز، دانشگاه شهيد بهشتي، آذر 1391

25.   ضرورت اندیشیدن به نظریه­ای کلان در خصوص آسیب­های اجتماعی درکشور، سومین همایش کنکاشی مفهومی در خصوص جامعه ایران،  اردیبهشت ماه 1394نفت ،انرژي و طالبان، كتاب ماه علوم اجتماعي شماره 55-54

26.   خودكشي پژوهشي بي بديل ، كتاب ماه علوم اجتماعي شماره 84

27.   انديشه‌هاي اجتماعي سيد حسين نصر»، همايش منطقه‌اي علوم اجتماعي، تهران، ارديبهشت ماه 1390

28.   ماهيت و چيستي ارزيابي اجتماعي»، همايش ملي ارزيابي اجتماعي، تهران 1390

29.   تلائم علوم اجتماعی و پزشکی، مکانیسم­ها و نمودها، دومین کنگره مطالعات اجتماعی سلامت، تهران، فرهنگستان علوم پزشکی، 12 و 13 دی­ماه 1397

 

30.  Identifying the social determinants of breast health behavior: A qualitative content analysis, Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
19(7):1867-1877

31.  Sociological explanation of addiction in Iran, The 9th International Congress of Addiction Sciences (  2015)

32.  “A model to explain voluntary childlessness among Tehranian families in Iran: A grounded theory approach, IRANIAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES. In press

 

 

طرح­هاي پژوهشي:

1.       بررسي فرهنگ سياسي گروههاي سياسي1379 ( پایان نامه کارشناسی ارشد )

2.       تبيين جامعه شناختي هويت سازي در دوره پهلوي اول1387(رساله دکتری)

3.       ارزيابي تأثير اجتماعي طرح پیاده راه کردن بخشی ازخیابان ستارخان(1393)، شهرداری منطقه 2 تهران (مجری)

4.       ارزيابي تأثير اجتماعي و تدوين پيوست اجتماعي طرح ساماندهي مسيل مقصود بيك  شهرداری منطقه 1 تهران 1389(مجری)

5.       ارزیابی پیامدهای اجتماعی طرح توسعه پایانه ونک 1391-92 شهرداری منطقه 2 تهران (مجری)

6.       تكدي گري در ايران(1390) , مرکز پژوهشهای مجلس (مجری)

7.       تبيين جامعه‌شناختي طلاق در ايران(1390) مرکز پژوهشهای مجلس (مجری)

8.       يكپارچه‌سازي نظام‌هاي آموزشي در ايران(1390) مرکز پژوهشهای مجلس (مجری)

9.       تبيين جامعه شناختي خودكشي درايران(1390) مرکز پژوهشهای مجلس (مجری)

10.   بررسي محتواي برنامه­هاي ماهواره­اي و سنجش تاثير آن بر هنجارهاي نسل جوان ، صدا و سیما، 1387(مجری)

11.   بررسي آثار فرهنگي و اجتماعي برنامه­هاي ماهواره­اي 1385، صدا و سیما، (مجری)

12.   سازمان تبليغات اسلامي در نگاه مردم(1384)، سازمان تبليغات اسلامي (مجری)

13.   نظم اجتماعي ،هويت ملي و دين(1383)موسسه حوزه و دانشگاه (مجری)

14.   پژوهش كيفي بررسي ميزان رضايت مصرف كنندگان محصولات ايران خودرو(1382)، موسسه تصمیم سازان راهبردی (مجری)

15.   دستاوردها و چالش هاي حضور زنان در آموزش عالي با تاكيد بر حوزه سلامت(1395)، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، (همکار)

16.   بررسي پيش‌شرطهاي اجتماعي استقرار صنايع نفت در خارگ 1386، موسسه مطالعات انرژی(همكار)

17.   طرح ملي رفتارهاي فرهنگي ايرانيان(روستايي)1379، وزارت ارشاد(همكار)

18.   طرح ملي رفتارهاي فرهنگي ايرانيان(شهري)1382، وزارت ارشاد (ناظر استانی)

19.   پيمايش ملي ارزش ها و نگرش هاي ايرانيان در شهر همدان(1382) وزارت ارشاد (ناظر استانی)

20.   پيمايش ملي ارزش ها و نگرش هاي ايرانيان در شهر زنجان(1382) وزارت ارشاد (ناظر استانی)

21.   ارزيابي عملكرد شركت ساپكو در نمايشگاه خودرو، (1381) ، موسسه اشاره(همكار)

22.   بررسي مسايل  و مشكلات متخصصين شاغل در پتروشيمي بندر ماهشهر(1380) (همكار)

23.   نظر سنجي از خوانندگان نشريه آتيه 1382، سازمان تأمین اجتماعی(همكار)

24.   طرح بررسي مجلات علمي كشور(1377)، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (همكار)

25.   بررسي مسايل و مشكلات كارگاههاي صنعتي شهر تهران(1377) ،موسسه کار و تأمین اجتماعی(همكار)

26.   طرح جامع تقسيمات كشوري(بخش اجتماعي)(1377)، وزارت کشور (همكار)

27.   سنجش سرمايه اجتماعي، اعتماد و تمايل به مشاركت در بين شهروندان كرج 1390، شهرداری کرج(همكار)

28.   نقش دانشگاه در تحولات ارزشي و نگرشي 1385 ، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات (همكار)

29.   بررسي نگرش درماني مخاطبان تأمين اجتماعي1388  ، موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی(همكار)

30.   ادغام سلامت اجتماعی در مراکز مراقبت اولیه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 1394(همكار)

31.   طرح ارزيابي اجتماعي سراي محله كاوسيه1389-9، شهرداری منطقه 30(ناظر)،

32.   طرح ارزيابي اجتماعي تفكيك زباله از مركز و ايستگاه بازيافت 1389-90، شهرداری منطقه 3 (ناظر)

33.   طرح ارزيابي اجتماعي احداث زمين ورزشي سميه و شيرازي 1390، شهرداری منطقه 14 (ناظر)

34.   طرح ارزيابي اجتماعي سراي محله اختياريه1390 ، شهرداری منطقه 3 (ناظر)

35.   طرح ارزيابي اجتماعي سراي محله بوستان1390 ، شهرداری منطقه 3 (ناظر)

36.   طرح ارزيابي اجتماعي احداث مجتمع مهارت آموزي كوثر 1389، شهرداری منطقه 14(ناظر)

37.   طرح ارزيابي اجتماعي سراي محله ميناي جنوبي1389-90، شهرداری منطقه 14(ناظر)

38.   ارزیابی تأثیر اجتماعی سرای محلّة قبا1389، شهرداری منطقه 3 (ناظر)

39.   ارزيابي تأثيرات اجتماعي طرح بهسازي معابر جهت تردد معلولين و سالمندان1390 ، شهرداری منطقه 10(ناظر)

40.   ارزيابي تأثيرات اجتماعي و فرهنگي طرح احداث مرکز فرهنگی، تفریحی و ورزشی بوستان بهشت مادران1392 ، شهرداری منطقه 3 (ناظر)

41.   ارزيابي تأثيرات اجتماعي ساخت و تجهيز سرويس هاي بهداشتي در سطح منطقه 3 شهرداري تهران 1391، شهرداری منطقه 3 (ناظر)

42.   ارزيابي تأثيرات اجتماعي ساخت و تجهيز ديوار حائل معابر1391، شهرداری منطقه 3 (ناظر)

43.   ارزيابي تأثير اجتماعي ساخت پل عابر پياده در منطقه 3 تهران1389، شهرداری منطقه 3 (ناظر)

44.   ارزيابي تأثير اجتماعي ساماندهی میدان منیره، سازمان زیباسازی شهرداری تهران، 1395، ناظر

 

گزارش­های کارشناسی:

رديف

عنوان گزارش

كارفرما

مسولیت

 1.  

ارتباط صنعت و دانشگاه در ایران (سابقه تاریخی، چالش های موجود و راهکارها)

مركز پژوهشهاي مجلس

تهیه کننده

 1.  

بررسی نقش سرمایه اجتماعی در بهبود محیط کسب وکار ایران (با تأکید بر نقش قوه مقننه) 1393

مركز پژوهشهاي مجلس

ناظر علمی

 1.  

 

 

 

 1.  

بیمه قراردادهای پژوهشی مبانی و احکام قانونی، رویه های جاری

مركز پژوهشهاي مجلس

تهیه کننده

 1.  


بررسی لایحه بودجه سال 1394 کل کشور 38. بخش رفاه و تأمین اجتماعی 1393

مركز پژوهشهاي مجلس

تهیه کننده

 1.  

بررسی لایحه بودجه سال 1393 کل کشور 32. آموزش عالی، تحقیقات و فناوری

مركز پژوهشهاي مجلس

تهیه کننده

 1.  

دانشگاه و توسعه منطقه ای 1391

مركز پژوهشهاي مجلس

همکار

 1.  

بررسی میزان حقوق بازنشستگی اعضای هیئت علمی در فاصله سال های 1382 تا 1392

مركز پژوهشهاي مجلس

همکار

 1.  

تشکیل نظام آمارشناسی ایران؛ لوازم و ضرورت ها 1392

مركز پژوهشهاي مجلس

تهیه کننده

 1.  

بررسی لایحه بودجه سال 1392 کل کشور 38. آموزش عالی و تحقیقات

مركز پژوهشهاي مجلس

تهیه کننده

 1.  

بررسی نحوه اجرای بند «ه» ماده (20) قانون برنامه پنجم توسعه

مركز پژوهشهاي مجلس

همکار

 1.  

 

 

 

 1.  

ملاحظاتی پیرامون انتقال برخی از دستگاه های دولتی از شهر تهران

مركز پژوهشهاي مجلس

همکار

 1.  

درباره لایحه بودجه سال 1390 کل کشور 34. آموزش عالی و تحقیقات

مركز پژوهشهاي مجلس

تهیه کننده

 1.  

اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح ساماندهی ارتقاء بهره وری دستگاه های اجرائی دولتی» (1. بررسی مقدماتی اصلاح ساختار تشکیلات دولت و کاهش تعداد وزارتخانه ها) 1389

مركز پژوهشهاي مجلس

همکار

 1.  

بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه (2): فصل دوم - علم و فناوری 1389

مركز پژوهشهاي مجلس

تهیه کننده

 1.  

لایحه بودجه سال 1389 کل کشور 22. بررسی اعتبارات بخش آموزش عالی و تحقیقات

مركز پژوهشهاي مجلس

تهیه کننده

 1.  

ارزیابی طرح اختصاص 20 درصد از ظرفیت دوره تحصیلات تکمیلی به دانشجویان متأهل 1388

مركز پژوهشهاي مجلس

تهیه کننده

 1.  

اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح ساماندهی وحمایت از مشاغل خانگی»1388

مركز پژوهشهاي مجلس

تهیه کننده

 1.  

اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست»1388

مركز پژوهشهاي مجلس

همکار

 1.  

درباره لایحه بودجه سال 1388 کل کشور 15. نگاهی به بودجه بخش رفاه و تامین اجتماعی

مركز پژوهشهاي مجلس

تهیه کننده

 1.  

اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح خدمات رسانی به ایثارگران»1387

مركز پژوهشهاي مجلس

همکار

 1.  

اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح زکات»1387

مركز پژوهشهاي مجلس

همکار

 1.  

اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه اصلاحبند (و) ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوریاسلامی ایران درخصوص نحوه مصرف منابع حاصل از صرفه جویی بنزین»1387

مركز پژوهشهاي مجلس

همکار

 

راهنمايي و مشاوره پايان نامه هاي دوره كارشناسي ارشد و رساله­های دکتری:

 1. فرايند تصميم گيري براي فرزند آوري در خانواده هاي بي فرزند و تك فرزند، ،( دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، (استاد مشاور)، رساله دکتری، 1396
 2. تعیین کننده های اجتماعی دیابت، ( دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، (استاد مشاور)، رساله دکتری، 1397
 3. تعیین کننده های اجتماعی رفتار غربالگری سرطان پستان( دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، (استاد مشاور)، رساله دکتری، 1397
 4. تعیین الگوی طرد اجتماعی زنان سرپرست خانوار( دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، (استاد مشاور)، رساله دکتری، 1397
 5. شناسایی دکترین­های تأمین اجتماعی( دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، (استاد راهنما)، رساله دکتری، در حال انجام
 6. تحلیل چند سطحی و الگوی توزیع نابرابری در تعیین­کننده­های اجتماعی مؤثر بر تجربه رویدادهای پرفشار روانی و اجتماعی در شهر تهران، ( دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی(استاد مشاور)، رساله دکتری، در حال انجام
 7. تأثیر رفاه اجتماعی بر رعایت اخلاق شهروندی، 1394 ( دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، (استاد راهنما)
 8. بررسی مفهوم شادکامی و سنجش آن ( مطالعه موردی بین دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی)،1395 (استاد راهنما)

9.       عوامل اجتماعی مؤثر بر دیرهنگامی ازدواج، ( دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، 1393 (استاد راهنما)

10.   نمود سالمندی در کتابهای درسی دوره ابتدایی، ( دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، 1395 (استاد راهنما)

11.   تبيين جامعه شناختي نگرشها و رفتارهاي زيست محيطي، دانشگاه تربيت معلم(خوارزمي)، 1391 (استاد راهنما).

12.   بررسی نقش دانشگاه­ها در توسعه کارآفرینی، دانشگاه پيام نور پرند 1391 (استاد راهنما).

13.   بررسي الگوهاي جديد گذران اوقات فراغت نوجوانان(مطالعه موردی نوجوانان 17-12 ساله شهر تهران) 1393 دانشگاه پيام نور پرند(استاد راهنما).

14.   بررسی اعتماد اجتماعی در بین عموم مردم در شهر چالوس (با تاکید بر عوامل موثر بر آن)،  دانشگاه پيام نور پرند 1393 (استاد راهنما).   

 1. نمود فضایی مدرنیته و پیامدهای فضایی آن در شهر یزد، دانشگاه پيام نور پرند(استاد راهنما). 1395

16.   بررسی تأثیر رسانه بر سبک زندگی، دانشگاه پیام نور پرند 1393 (استاد راهنما)

17.   تحليل مردم­شناختي خرافه،  دانشگاه علوم و تحقيقات 1392( استاد راهنما)

18.   بررسی عوامل اجتماعی موثر بر مشارکت شهروندی، مورد مطالعه: تفکیک زباله از مبدأ در شهر تهران، دانشگاه تربيت معلم (خوارزمي)، 1392(استاد مشاور).

19.   بررسی عوامل اجتماعی موثر بر مشارکت اجتماعي،  دانشگاه تربيت معلم (خوارزمي)، 1392 (استاد مشاور).

20.   بررسی تأثیر جهانی­شدن فرهنگی بر هویت اجتماعی (قومی، ملی و مذهبی) جوانان شهر نهاوند، دانشگاه تربيت معلم (خوارزمي)، 1392(استاد مشاور).

21.   بررسي مشكلات اجتماعي معتادان بهبود يافته در شهرستان گچساران، دانشگاه پيام نور پرند 1390(استاد مشاور).

22.   بررسی جامعه شناختی تأثیر اینترنت بر شکل گیری هویت اجتماعی( مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه کاشان)، دانشگاه پيام نور پرند1392(استاد مشاور).

23.   بررسي ساختار قدرت در خانواده در بين زنان شاغل و غيرشاغل، دانشگاه پيام نور تهران 1392(استاد مشاور)

24.   تأثیر عوامل اجتماعی بر ازدواج دیرهنگام( دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، 1393 (استاد راهنما)

25.   تاثیر اجرای حدود بر بازدارندگی یا تکرار جرم در استان اصفهان دانشگاه پيام نور كرج 1393 (استاد مشاور).

26.   تحلیل گفتمان روشنفکران ایرانی  درباره قانون در آستانه انقلاب مشروطه دانشگاه تربیت معلم(خوارزمي)1393(استاد مشاور).

 1.  
 2. بررسی رابطه  گرایش به همباشی و فردگرایی( دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، 1396 (استاد راهنما)
 3. بررسی سیاست­های سلامت در برنامه های توسعه بعد از انقلاب از منظر سیاست اجتماعی، ( دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، 1396 (استاد راهنما)

 

 

 

 
 

سایت دانشگاهاثربخشي آموزش خانواده تئوري سيستمي بوئنمعاونت آموزشیدكتر حسن رفيعيمعاونت پژوهشیمعاونت درمانکتابخانه مرکزیمعاونت فرهنگی و دانشجوییاعضای هیئت علمی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی