1.3
صفحه اصلي > معرفی گروه > اعضای هیئت علمی > دکتر فرهاد نصرتی نژاد 
چهارشنبه ٠٣ بهمن ١٣٩٧
دکتر فرهاد نصرتی نژاد
 

 

 

 

 

 

جمهوري اسلامي ايران

وزارت بهداشت  درمان و آموزش پزشكي

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

رزومه هیئت علمی 


بسمه تعالي

 

نام و نام خانوادگي : فرهاد نصرتی نژاد                                                                                            

درجه تحصيلي : دکترای جامعه شناسی    

سمت فعلي : عضو هیئت علمی گروه آموزشي مديريت رفاه اجتماعي

محل خدمت : دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي, گروه آموزشی رفاه اجتماعی تلفن: 22180048

آدرس: اوین, بلوار دانشجو, کودکیار, دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی کد پستی: 19834

نشاني پست الكترونيك  farhad.nosrati@gmail.com     

 

مقالات ایندکس شده در google scholar


 

سوابق تحصيلي:

1- ليسانس علوم اجتماعي از دانشگاه تهران (76-72)

2- فوق ليسانس جامعه شناسي از دانشگاه تربيت مدرس(79-76)

3- دکتري جامعه شناسي سياسي از دانشگاه تربيت مدرس (87-82)

  

 

 

 سوابق آموزشي :

1-       تدريس درسهای نظریه­های جامعه شناسی، مسائل اجتماعی، اندیشه اجتماعی متفکران مسلمان، مبانی جامعه شناسی در دانشگاه تربيت معلم(خوارزمی) از 1383 تا   1390

2-       تدريس درس اندیشه اجتماعی متفکران مسلمان در دانشگاه تربيت مدرس 1388-1389

3-       تدريس درسهای روشهای تحلیل جمعیت، مبانی جمعت شناسی  در دانشگاه شاهد از نيمسال اول 1383 تا 1385 

4-       تدريس درس بیشنهای جامعه شناسی در دانشگاه علوم تحقيقات از 1391-1392  

5-    تدریس درسهای نظریه های جامعه­شناسی، روش تحقیق، جامعه شناسی توسعه، اندیشه اجتماعی متفکران مسلمان و مسائل اجتماعی  در  دانشگاه پيام نور از 1388 -1393

6-       تدريس درسهای زیر  در دانشگاه علوم بهزیستی از نیمسال اول 1392

·         : مبانی جامعه شناسی و مبانی سیاست در دوره کارشناسی

·     نظریه های جامعه­شناسی، جامعه شناسی رفاه، جامعه شناسی توانبخشی، سیاست اجتماعی و برنامه های توسعه در دوره کارشناسی ارشد

·         آسیب­های اجتماعی و بیمه­های اجتماعی سلامت در دوره دکتری

 

 

حوزه های پژوهشی مورد علاقه:

 

جامعه شناسی سیاسی، مسائل اجتماعی، رفاه اجتماعی، سیاست اجتماعی و ارزیابی تأثیر اجتماعی

 

 

عنوانهاي كسب شده:

·       رتبه اول آزمون دوره دكتري 1382

·       رتبه اول فارغ التحصيلي دوره دكتري 1387

·       پژوهشگر برگزيده مركز پژوهشها 1387

·       پژوهشگر برگزيده مركز پژوهشها 1388

 

 

 

سوابق علمی:

 1. مقاله " تبيين جامعه شناختي تكوين دولت مدرن در ايران"، مجله مسائل اجتماعي ايران، سال اول، شماره اول(دوره جديد) زمستان 1389
 2. مقاله  اراﺋﻪ ﭼﺎرﭼﻮﺑﻰ ﺑﺪﯾﻞ ﺑﺮاى ارزﯾﺎﺑﻰ ﺗﮑﻮﯾﻦ ﻣﻠﺖ ـ دوﻟﺖ، مجله انجمن جامعه شناسي، سال سیزدهم، شماره 1 و 2، بهار و تابستان 1391
 3. مقاله "ارتباطات ،جهاني شدن و جنبش هاي اجتماعي"، مجله پژوهشنامه علوم انساني و اجتماعي دانشگاه مازندران ،سال چهارم ،شماره چهاردهم پائيز 1383
 4. مقاله " رابطه تعهد سازماني و عملكرد کارکنان شاغل در شبكه بهداشت و درمان شهرستان مرند "، مجله پايش، تابستان 1391
 5. مقاله "بررسي ارتباط عوامل بهداشتي و عوامل انگيزشي با عملكرد كاركنان بيمارستان هاي آموزشي  ياسوج بر اساس نظريه انگيزشي هرزبرگ"، فصلنامه علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي،1389
 6. مقاله  " الگوی‌ ‌پيشنهادی‌ ‌برای ‌‌ساختار ادغام يافته ‌نظام ‌‌ سلامت و رفاه ‌اجتماعی  ‌در ‌ايران بر اساس مطالعات تطبيقي"، مجله پايش، زمستان 1389
 7. مقاله" بررسي و نقش جايگاه نظام تامين اجتماعي در نظم اجتماعي" ،فصلنامه تامين اجتماعي ،شمارة 18، پائيز1383.
 8. مقاله "تکدي در ايران، رويه ها، روندها و علتها"، مجله مطالعات ناتوانی، دوره ۱؛ شماره ۱، پاییز 1391
 9. مقاله " ارزیابی میزان افسردگی در دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج " مجله مطالعات ناتوانی، شماره اول، 1391

10-      مقاله "تحليلي بر سهميه­بندي جنسيتي در دانشگاه­ها با تاكيد بر رشته پزشكي"، مجله مجلس و پژوهش، شماره 54، 1388

 1. مقاله "تأثير ماهواره بر اخلاق جنسي و نگرش جنسيتي جوانان"، فصلنامه توسعه فرهنگی و اجتماعی، سال اول شماره دوم، پاییز و زمستان 1394
 2. مقاله " مقاله بررسی عوامل موثر در سن شروع روسپیگری در تهران" چهارمين سمينار سراسري ايدز، دانشگاه شهيد بهشتي، آذر 1391
 3. مقاله "مقایسه الگوهای گذاران اوقات فراغت جوانان و والدین"، فصلنامه سبك زندگي، مركز تحقيقات صدا و سيما، 1393
 4. مقاله " مطالعه رابطه ميزان و نوع استفاده از شبکه هاي ماهوارهاي فارسي زبان با میزان پایبندی دینی در بین مادران و دختران شهرستان گلپایگان " مجله مطالعات راهبردی زنان، سال شانزدهم، شماره 63، بهار 1393
 5. مقاله "مطالعه رابطه بین سرمایه اجتماعی جوانان و میزان شادکامی آنان"مجله مطالعات توسعه اجتماعی – فرهنگی، دوره 4، شماره 2، پایییز 1394
 6. مقاله " تبيين جامعه شناختي ديرهنگامي ازدواج در بين جوانان شهرستان طارم، مسائل اجتماعي ايران، سال هفتم، شمارة 2، پاييز و زمستان 1395
 7. مقاله " تبیین جامعه‌شناختی رفتار زیست‌محیطی (مطالعه موردی: شهروندان تهرانی)، مجله توسعه پایدار محیط­ جغرافیایی،  دوره 1، شماره 1، بهار 1395
 8. مقاله "نمود ابعاد جسمانی سالمندی در کتابهای درسی دوره ابتدایی" مجله سالمندی ایران، در دست انتشار
 9. مقاله" نفت ،انرژي و طالبان، "كتاب ماه علوم اجتماعي شماره 55-54
 10. مقاله "خودكشي پژوهشي بي بديل ، "كتاب ماه علوم اجتماعي شماره 84
 11. خلاصه مقاله «انديشه‌هاي اجتماعي سيد حسين نصر»، هميش منطقه‌اي علوم اجتماعي، تهران، ارديبهشت ماه 1390
 12.  خلاصه مقاله « ماهيت و چيستي ارزيابي اجتماعي»، همايش ملي ارزيابي اجتماعي، تهران 1390
 13. خلاصه مقاله « تكدي‌گري در ايران، روندها، علتها و راهكارها»، دومين همايش ملي آسيبهاي اجتماعي در ايران، 1390
 14. خلاصه مقاله « ضرورت اندیشیدن به نظریه­ای کلان در خصوص آسیب­های اجتماعی درکشور»، سومین همایش کنکاشی مفهومی در خصوص جامعه ایران،  اردیبهشت ماه 1394
 15. خلاصه مقاله "Sociological explanation of addiction in Iran, The 9th International Congress of Addiction Sciences (  2015)

26.                      ترجمه مقاله Globalization جهاني شدن(كانون­هاي تغيير در جهاني شدن) نوشته آنتوني گيدنز،روزنامه همشهري مورخ 8/11/1381و 9/11/1381

 

كتاب:

 

·         تبيين جامعه شناختي شكل گيري بنيانهاي دولت مدرن در ايران، (در حال ويرايش )

·         عدالت در رفاه اجتماعی، در دست چاپ

 

ترجمه:

، Dissecting the Social: On the Principles of Analytical Sociology, Peter Hedstrom, University of Oxford( در دست چاپ، تشر آگه)

طرح­هاي پژوهشي:

رديف

عنوان پژوهش

كارفرما

سمت در طرح

1

بررسي فرهنگ سياسي گروههاي سياسي1379

پايان نامه كارشناسي ارشد

مجری

2

تبيين جامعه شناختي هويت سازي در دوره پهلوي اول1387

رساله دكتري

مجری

3

ارزيابي تأثير اجتماعي طرح پیاده راه کردن بخشی ازخیابان ستارخان(1393)

معاونت اجتماعی شهرداری منطقه 2

مجری

4

ارزيابي تأثير اجتماعي و تدوين پيوست اجتماعي طرح ساماندهي مسيل مقصود بيك  1389

معاونت اجتماعي شهرداري تهران

مجري

5

ارزیابی پیامدهای اجتماعی طرح توسعه پایانه ونک 1391-92

شهرداری منقطه 3

مجري

6

تكدي گري در ايران(1390)

مركز پژوهشهاي مجلس

مجري

7

تبيين جامعه‌شناختي طلاق در ايران(1390)

مركز پژوهشهاي مجلس

مجري

8

يكپارچه‌سازي نظام‌هاي آموزشي در ايران(1390)

مركز پژوهشهاي مجلس

مجري

9

تبيين جامعه شناختي خودكشي درايران(1390)

مركز پژوهشهاي مجلس

مجري

10

بررسي محتواي برنامه­هاي ماهواره­اي و سنجش تاثير آن بر هنجارهاي نسل 1387

صدا و سيما

مجري

11

بررسي آثار فرهنگي و اجتماعي برنامه­هاي ماهواره­اي 1385

صدا و سيما

مجری

12

سازمان تبليغات اسلامي در نگاه مردم(1384)

سازمان تبليغات اسلامي

مجري

13

نظم اجتماعي ،هويت ملي و دين(1383)

موسسه پژوهشي حوزه و دانشگاه

مجري

14

پژوهش كيفي بررسي ميزان رضايت مصرف كنندگان محصولات ايران خودرو(1382)

شركت ايران خودرو

مجري

15

مرور نظریه های عدالت در رفاه اجتماعی

مرکز تحقیقات رفاه اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی

مجری

16

نمودها، پیامدها و علت­های فساد در نظام سلامت و راهکارهای مبارزه با آن

گروه سلامت اجتماعی فرهنگستان علوم پزشکی

مجری

17

بررسی نگرش درمانی بیمه شدگان تأمین اجتماعی 1388

موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی

همكار اصلی

18

بررسي پيش‌شرطهاي اجتماعي استقرار صنايع نفت در خارگ 1386

موسسه مطالعات انرژي

همكار اصلی

19

طرح ملي رفتارهاي فرهنگي ايرانيان(روستايي)1379

وزارت فرهنگ و ارشاد

همكار اصلي  و مسول نظارت بر پروژه

20

طرح ملي رفتارهاي فرهنگي ايرانيان(شهري)

وزارت فرهنگ و ارشاد

ناظر استاني

21

پيمايش ملي ارزش ها و نگرش هاي ايرانيان در شهر همدان(1382)

وزارت فرهنگ و ارشاد

ناظر استاني

22

پيمايش ملي ارزش ها و نگرش هاي ايرانيان در شهر زنجان(1382)

اداره فرهنگ و ارشاد

ناظر استاني

23

ارزيابي عملكرد شركت ساپكو در نمايشگاه خودرو (1381)

شركت ساپكو

همكار

24

بررسي مسايل  و مشكلات متخصصين شاغل در پتروشيمي بندر ماهشهر(1380)

پتروشيمي

همكار

25

نظر سنجي از خوانندگان نشريه آتيه 1382

موسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي

همكار

26

طرح بررسي مجلات علمي كشور(1377)

وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري

همكار

27

بررسي مسايل و مشكلات كارگاههاي صنعتي شهر تهران(1377)

موسسه كار و تامين اجتماعي

همكار

28

طرح جامع تقسيمات كشوري(بخش اجتماعي)(1377)

وزارت كشور

همكار

29

سنجش سرمايه اجتماعي، اعتماد و تمايل به مشاركت در بين شهروندان كرج 1390

شهرداري كرج

ناظر

30

نقش دانشگاه در تحولات ارزشي و نگرشي 1385 

پژوهشگاه فرهنگ، هنر و رسانه

همكار

31

بررسي نگرش درماني مخاطبان تأمين اجتماعي1388 

موسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي

همكار

32

طرح ارزيابي اجتماعي سراي محله كاوسيه1389-90

شهرداري منطقه 3

ناظر

33

طرح ارزيابي اجتماعي تفكيك زباله از مركز و ايستگاه بازيافت 1389-90

شهرداري منطقه 3

ناظر

34

طرح ارزيابي اجتماعي احداث زمين ورزشي سميه و شيرازي 1390

شهرداري منطقه 14

ناظر

35

طرح ارزيابي اجتماعي سراي محله اختياريه1390

شهرداري منطقه 3

ناظر

36

طرح ارزيابي اجتماعي سراي محله بوستان1390

شهرداري منطقه 3

ناظر

37

طرح ارزيابي اجتماعي احداث مجتمع مهارت آموزي كوثر 1389

شهرداري منطقه 14

ناظر

38

طرح ارزيابي اجتماعي سراي محله ميناي جنوبي1389-90

شهرداري منطقه 14

ناظر

39

ارزیابی تأثیر اجتماعی سرای محلّة قبا1389

شهرداري منطقة 3 

ناظر

40

ارزيابي تأثيرات اجتماعي طرح بهسازي معابر جهت تردد معلولين و سالمندان1390

شهرداري منطقة 10 

ناظر

41

ارزيابي تأثيرات اجتماعي و فرهنگي طرح احداث مرکز فرهنگی، تفریحی و ورزشی بوستان بهشت مادران1392

شهرداري منطقة 3 

ناظر

41

ارزيابي تأثيرات اجتماعي ساخت و تجهيز سرويس هاي بهداشتي در سطح منطقه 3 شهرداري تهران 1391

شهرداري منطقة 3 

ناظر

 

ارزيابي تأثيرات اجتماعي ساخت و تجهيز ديوار حائل معابر1391

شهرداري منطقة 3 

ناظر

42

ارزيابي تأثير اجتماعي ساخت پل عابر پياده در منطقه 3 تهران1389

شهرداري منطقة 3 

ناظر

43

ارزيابي تأثير اجتماعي ساماندهی میدان منیره

سازمان زیباسازی شهرداری تهران

ناظر

44

ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی سیاست سازمان میادین میوه و تره بار در مشارکت با بخش خصوصی برای ایجاد بازار و ساخت بازارهای مسطح، یکپارچه و فروشگاهی

سازمان میادین میوه و تره بار

ناظر

45

ارزيابي تأثیرات  اجتماعي ـ فرهنگي اجرای فعالیت‌های فرهنگی، ورزشی و هنری ویژه‌ی بانوان منطقه 7

شهرداري منطقة 7 

ناظر

 

سوابق اجرايي:

-          کارشناس سازمان تأمين اجتماعي از 1379-1383

-          پژوهشگر مركز تحقيقات صدا و سيما 1384

-          مدیر گروه آسیبها و حمایت­های اجتماعی و پژوهشگر حوزه­های مسائل اجتماعی، بیمه های اجتماعی و آموزش عالی مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي از 1385 تا 1393

-          عضو گروه سلامت اجتماعی فرهنگستان علوم پزشکی از 1393

 

راهنمايي و مشاوره پايان نامه هاي دوره كارشناسي ارشد:

اتمام يافته:

-          بازنمود سالمندی در کتابهای درسی دوره ابتدایی بعد از انقلاب،  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، (استاد راهنما)1395

-          بررسی رابطه ی بین رفاه اجتماعی و اخلاق شهروندی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، (استاد راهنما) 1395

-          نمود فضایی مدرنیته و پیامدهای فضایی آن در شهر یزد، دانشگاه پيام نور پرند(استاد راهنما). 1395

-          تأثیر عوامل اجتماعی بر ازدواج دیرهنگام( دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، (استاد راهنما) 1393

-          تبيين جامعه شناختي نگرشها و رفتارهاي زيست محيطي، دانشگاه تربيت معلم(خوارزمي)، (استاد راهنما). 1391

-          بررسی نقش دانشگاه­ها در توسعه کارآفرینی، دانشگاه پيام نور پرند 1391 (استاد راهنما).

-          بررسي الگوهاي جديد گذران اوقات فراغت نوجوانان(مطالعه موردی نوجوانان 17-12 ساله شهر تهران) دانشگاه پيام نور پرند(استاد راهنما). 1393

-          بررسی اعتماد اجتماعی در بین عموم مردم در شهر چالوس (با تاکید بر عوامل موثر بر آن)،  دانشگاه پيام نور پرند(استاد راهنما).  1393

-          بررسی تأثیر رسانه بر سبک زندگی، دانشگاه پیام نور پرند(استاد راهنما)1393

-          تحليل مردم­شناختي خرافه،  دانشگاه علوم و تحقيقات ( استاد راهنما) 1392

تفکیک زباله از مبدأ در شهر تهران، دانشگاه تربيت معلم (خوارزمي)، 1392(استاد مشاور).

 

-          بررسی عوامل اجتماعی موثر بر مشارکت اجتماعي،  دانشگاه تربيت معلم (خوارزمي)، 1392 (استاد مشاور).

-          بررسی تأثیر جهانی­شدن فرهنگی بر هویت اجتماعی (قومی، ملی و مذهبی) جوانان شهر نهاوند، دانشگاه تربيت معلم (خوارزمي)، 1392(استاد مشاور).

-          بررسي مشكلات اجتماعي معتادان بهبود يافته در شهرستان گچساران، دانشگاه پيام نور پرند 1390(استاد مشاور).

-          بررسی جامعه شناختی تأثیر اینترنت بر شکل گیری هویت اجتماعی( مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه کاشان)، دانشگاه پيام نور پرند1392(استاد مشاور).

-          بررسي ساختار قدرت در خانواده در بين زنان شاغل و غيرشاغل، دانشگاه پيام نور تهران 1392(استاد مشاور)

-          تحلیل گفتمان روشنفکران ایرانی  درباره قانون در آستانه انقلاب مشروطه دانشگاه تربیت معلم(خوارزمي)(استاد مشاور).1393

-        تاثیر اجرای حدود بر بازدارندگی یا تکرار جرم در استان اصفهان دانشگاه پيام نور كرج، 1393(استاد مشاور).

 

 

راهنمايي و مشاوره پايان نامه هاي دوره كارشناسي ارشد و دکتری در دست انجام:

 

-        بررسی مفهوم شادکامی و سنجش آن ( مطالعه موردی بین دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی)، استاد راهنما

-        تعیین کننده های اجتماعی دیابت، ( دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، (استاد مشاور)، رساله دکتری

-        تعیین کننده های اجتماعی رفتار غربالگری سرطان پستان، ( دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، (استاد مشاور)، رساله دکتری

-        تعیین الگوی طرد اجتماعی زنان سرپرست خانوار،( دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، (استاد مشاور)، رساله دکتری

-        فرايند تصميم گيري براي فرزند آوري در خانواده هاي بي فرزند و تك فرزند، ،( دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، (استاد مشاور)، رساله دکتری

-         

آدرس: اوین، بلوار دانشجو، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، گروه مدیریت رفاه اجتماعی، تلفن: 22180048

سایت دانشگاهمعاونت آموزشیمعاونت پژوهشیمعاونت درمانکتابخانه مرکزیمعاونت فرهنگی و دانشجویی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی