1.3
صفحه اصلي > فرمهاي مرتبط با گروه > فرم عنوان پورپوزال مقطع ارشد 
چهارشنبه ٠٣ بهمن ١٣٩٧
فرم عنوان پورپوزال مقطع ارشد
 

بسمه تعالي

دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

گروه آموزشي مديريت رفاه اجتماعي

 

فرم تصويب عنوان پايان نامه تحصيلي

 

 

1-عنوان:

 

2-طرح مساله (تعريف موضوع):

 

 

 

 

 

 

3-اهداف كلي پژوهش:

 

 

 

 

 

 

4-اهميت موضوع:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-مباني نظري پژوهش:

 

 

 

 

 

 

 

 

6-روش شناسي پژوهش:

 

 

 

 

 

 

 

 

7-منابع مورد استفاده:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگي دانشجو:                                                            تاريخ ارائه:

استاد راهنما پيشنهادي:                                                                تاريخ تصويب:

 

   دانلود فایل : forme_onvan_arshad.pdf           حجم فایل 109 KB
سایت دانشگاهمعاونت آموزشیمعاونت پژوهشیمعاونت درمانکتابخانه مرکزیمعاونت فرهنگی و دانشجویی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی