1.3
صفحه اصلي > معرفی گروه > کمیته شوراها 
شنبه ٢٦ آبان ١٣٩٧
کمیته شوراها
 

کمیته شوراها

 

اعضای کمیته آموزشی  و پژوهشی گروه

1-    خانم دکترمریم شریفیان ثانی (مدیر گروه)

2-    خانم دکتر حمیرا سجادی 

3-    خانم دکترآمنه ستاره فروزان

4-    آقای دکتر حسن رفیعی

5-    آقای دکتر فرهاد نصرتی نژاد

6-    آقای دکتر حسین محققی کمال

7-    آقای دکتر مهدی باسخا

8-    آقای دکتر علی چابک 

سایت دانشگاهمعاونت آموزشیمعاونت پژوهشیمعاونت درمانکتابخانه مرکزیمعاونت فرهنگی و دانشجویی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی