صفحه اصلي > درباره ما > معرفی > اعضاء مدعو 
چهارشنبه ١٩ بهمن ١٤٠١
اعضاء مدعو
 

مير طاهر موسوي

استاديار 

 تحصيلات : دكتري جامعه شناسي باگرايش برنامه ريزي سازمان هاي اجتماعي بلژيك

آدرس الكترونيكي :    tr_mousavi@yah00.com و  بيشتر.


عزت اله عباسیان                                                                                                                                                                       

دانشيار

تحصیلات: دكتراي اقتصاد ، دا نشگاه اكستر (Exeter) ، انگلستان، 1381

پست الکترونیکی: abbasian@basu.ac.ir   و http://profs.basu.ac.ir/abbasian بیشتر.


 مریم شريفيان ثاني                                                                    

دانشیار    (بازنشسته)

تحصیلات: دكتراي علوم اجتماعي - پژوهش/سياست اجتماعي

آدرس الکترونیکی: sharifian@uswr.ac.ir و  Sani_53@yahoo.com بیشتر.


آمنه ستاره فروزان                                                                   

دانشیار   (بازنشسته)

تحصیلات: روانپزشک
عضو هیات علمی گروه آموزشی مدیریت رفاه اجتماعی

آدرس الکترونیکی: Am.setarehforouzan@uswr.ac.ir وas_forouzan_2000@yahoo.comو بیشتر


حسن رفیعی                                                                  

دانشیار   ( بازنشسته)

تحصیلات: روانپزشک

عضو هیات علمی گروه آموزشی مدیریت رفاه اجتماعی

آدرس الکترونیکی: hassan441015@gmail.com وHA.rafiey@uswr.ac.ir وبيشتر

 


  ابولقاسم پور رضا

دانشیار

تحصیلات: دکترای بهداشت عمومی (مدیریت و اقتصاددانشگاه ولنگونگ، استرالیا، 1996

 پست الکترونیکی: porrezaa@sina.tums.ac.ir   و بیشتر.سایت دانشگاهاثربخشي آموزش خانواده تئوري سيستمي بوئنمعاونت آموزشیمعاونت پژوهشیدكتر حسن رفيعيمعاونت درمانکتابخانه مرکزیمعاونت فرهنگی و دانشجوییاعضای هیئت علمی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی