صفحه اصلي > اعضاء مدعو 
شنبه ٠١ آبان ١٤٠٠
اعضاء مدعو
 

 

مریم شريفيان ثاني                                                                    

دانشیار

تحصیلات: دكتراي علوم اجتماعي - پژوهش/سياست اجتماعي

مدیر گروه آموزشی مدیریت رفاه اجتماعی

آدرس الکترونیکی: sharifian@uswr.ac.ir و  Sani_53@yahoo.com بیشتر.


عليرضا كلدي                             

استاد

 تحصيلات : دكتراي جامعه شناسي

آدرس الكترونيكي :    arkaldi@yahoo.com و  بيشتر. 


 

مير طاهر موسوي

استاديار 

 تحصيلات : دكتري جامعه شناسي باگرايش برنامه ريزي سازمان هاي اجتماعي بلژيك

آدرس الكترونيكي :    tr_mousavi@yah00.com و  بيشتر.


 

 عزت اله عباسیان                                                                                                                                                                      

دانشيار

تحصیلات: دكتراي اقتصاد ، دا نشگاه اكستر (Exeter) ، انگلستان، 1381

پست الکترونیکی: abbasian@basu.ac.ir   و بیشتر.

http://profs.basu.ac.ir/abbasian  


كاوه سرمست 

استاديار

تحصیلات: دکترای اقتصاد  ،رشتۀ توسعۀ اقتصادی، دانشگاه بلگراد یوگسلاوی

 پست الکترونیکی: kavehsar@yahoo.com و بیشتر. 

 


 

  ابولقاسم پور رضا

دانشیار

تحصیلات: دکترای بهداشت عمومی (مدیریت و اقتصاددانشگاه ولنگونگ، استرالیا، 1996

 پست الکترونیکی: porrezaa@sina.tums.ac.ir   و بیشتر.


 محسن روشن پژوه

معاون پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور

تحصیلات: روانپزشک

 پست الکترونیکی: 

  roshanpajouh@gmail.com   و بیشتر

 

سایت دانشگاهاثربخشي آموزش خانواده تئوري سيستمي بوئندكتر حسن رفيعيمعاونت آموزشیمعاونت پژوهشیمعاونت درمانکتابخانه مرکزیمعاونت فرهنگی و دانشجوییاعضای هیئت علمی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی