چهارشنبه ٣٠ خرداد ١٤٠٣
پژوهش ها
 

دكتر مريم شريفيان ثاني :

 •   بررسي موانع موجود در كاريابي و اشتغال معلولان  (مجري طرح)
 •         بررسي نحوه مشاركت زنان در آموزشهاي فني و حرفه‎اي (همكار طرح)
 •      بررسي هزينه سرانه خدمات بهزيستي و مشكلات مديريتي (همكار طرح)
 •         مشاور طرحهاي پژوهشي متعدد

 

دكتر حميرا سجادي :

 •       تهیه بانک تعیین کننده های اجتماعی سلامت (تعیین کننده مسکن و اشتغال)(مجری)
 •      مرور مطالعات مرتبط با تعیین کننده های اجتماعی سلامت بر مبنای مدل سازمان بهداشت جهانی (مجری)
 •       بررسي كيفيت زندگي سالمندان زن مقيم در سراي سالمندان كهريزك (مجري)
 •      ارزشيابي پايان نامه هاي كارشناسي ارشد  در دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي  ( مجري )
 •       مرور نظام مند مطالعات مربوط به کودکان خیابانی در ایران در یک دهه اخیر(همکار اصلی)
 •       بررسي نيازها و مشكلات دختران و زنان معلول در ايران (همكار اصلي)
 •       بررسي كيفيت زندگي و نيازهاي كاركنان سازمان بيمه خدمات درماني (همكار)

 

دكتر آمنه ستاره فروزان :

 •  A study of “The trend of social pathology in Iran (5 years period)
 • A study of “The causes of running away in girls” (2002)
 • Evaluation of direct costs of domestic violence (Tehran 2003)
 • The prevalence of major depressive disorder in female high school students
 •  A study of “General health indicators in single parent families (Tehran 2001) 
 • Rapid assessment of Mental Health after Bam Earthquake
 • Cultural Explanatory Models of Depression among Women in Iran (2006/ 2010)
 •   Ranking Iran Provinces based on Social Development Indicator (Tehran 2005)
 • Evaluation of CBPR projects in Iran (Supported by WHO, 2006)
 • A study of  financial health research fellow in Iran
 • "Situation analysis, identifying barriers and designing adequate mechanisms for using health
 •  research in decision making process at various levels"
 • Rapid assessment of psychosocial needs after disaster

 

دكتر حسن رفيعي :

 

 • غفاري ف، رفيعي ح، و ثنايي ب، 1389، اثربخشي آموزش خانواده با استفاده از «تئوري سيستمي بوئن» بر تمايزيافتگي و كاركرد خانواده هاي داراي فرزند معتاد، خانواده‌پژوهي، سال 6، شمارة 22، صص 227 تا 239.
 • پشت مشهدي م، احمدآبادي ز، پناغي ل، زاده محمدي ع، رفيعي ح، 1389، نقش مدرسه در گرايش به سوء مصرف سيگار، الکل و مواد در نوجوانان دبيرستاني شهر تهران، تحقيقات علوم رفتاري، سال 8، شمارة 15، صص 46 تا 56.
 • حجتي عابد الف، كربلايي نوري الف، رفيعي ح، كريملو م، 1389، تاثير خدمات كاردرماني رواني - اجتماعي بر كيفيت زندگي بيماران مبتلا به اختلالات رواني مزمن، توانبخشي، سال11، شمارة 41، صص 23 تا 28.
 • اكبريان م، رفيعي ح، سجادي ح، كريملو م، 1388، نحوه گذران اوقات فراغت پيش‌بيني‌كننده مصرف مواد در بيكاران، رفاه اجتماعي، سال 9، شمارة 34، صص 159 تا 171.
 • علي پور نياز م، رفيعي ح، فروزان آ س، طالبي ب، 1388، اثربخشي برنامه پيشگيري اجتماع محور از اعتياد بر كيفيت زندگي در استان آذربايجان شرقي، رفاه اجتماعي، سال 9، شمارة 34، صص 357 تا 376. 
 • وامقي ر، رفيعي ح، مدني قهفرخي س، 1388، تدوين سند ملي كاهش و كنترل آسيب هاي اجتماعي 1384-1385 (مدون سازي يك تجربه)، رفاه اجتماعي، سال 9، شمارة 32، صص 65 تا 86.
 • رفيعي ح، مدني قهفرخي س، وامقي م، 1387، مشكلات اجتماعي در اولويت ايران، مجله جامعه شناسي ايران، سال 9، شماره‌هاي 1 و 2، صص 184 تا 208.
 • محمدخاني ش، جزايري ع ر، محمدخاني پ، رفيعي ح، و قاضي طباطبايي س م، 1387، اثر آموزش مهارتهاي زندگي بر عوامل خطرساز مصرف مواد در نوجوانان در معرض خطر، رفاه اجتماعي، سال 7، شمارة 29، صص 125 تا 150.
 • موسوي ف، سجادي ح، رفيعي ح، فيضي آ، 1386، برخي عوامل خانوادگي مرتبط با اقدام به خودکشي، رفاه اجتماعي، سال 7، شمارة 27، صص 53 تا 72.
 • محمدخاني ش، جزايري ع ر، محمدخاني پ، رفيعي ح، و قاضي طباطبايي س م، 1386، بررسي اثر مستقيم و غيرمستقيم بازخورد نسبت به مصرف مواد، كانون كنترل و توانمنديهاي فردي و اجتماعي بر مصرف مواد در نوجوانان در معرض خطر، روانشناسي معاصر، سال 2، شمارة 3، صص 3 تا 10.
 • رفيعي ح، جزايري ع ر، نظري م ع، سليماني‌نيا ل، 1386، خواص روانسنجانه مقياس سنجش نگرش نوجوانان به اعتياد، توانبخشي، سال 8، شمارة 28، صص 47 تا 50.
 • محمدي م، جزايري ع ر، رفيعي ح، جوكار ب، پورشهباز ع، 1385، بررسي عوامل تاب‌آوري در افراد در معرض خطر سوءمصرف مواد مخدر، روانشناسي دانشگاه تبريز، سال 1، شماره‌هاي 2 و 3، صص 203 تا 224.
 • محمدي م، جزايري ع ر، رفيعي ح، جوكار ب، پورشهباز ع، 1384، بررسي متغيرهاي خانوادگي و فردي در افراد در معرض خطر سوء مصرف مواد، توانبخشي، سال 6، شمارة 20، صص 31 تا 36.
 • كياني دهكردي م، رفيعي ح، سميعي م، كريملو م، دولتشاهي ب، بينازاده م، 1384، تاب‌آوري در برابر وابستگي به مواد در پسران مردان وابسته و غير وابسته به مواد، حكيم، سال 8، شمارة 2، صص 31 تا 36.
 • رفيعي ح، مدني قهفرخي س، 1384، واكنشهاي غيرسياسي نسبت به بحرانهاي اجتماعي: بنيادهاي يك فرضيه، رفاه اجتماعي، سال 4، شمارة 16، صص 105 تا 136.
 • جمشيدزاده ف، رفيعي ح، ياسمي م ت، رحيمي س ع س، اعظم ك، روند خودكشي و اقدام به خودكشي در استان ايلام: 1372 تا 1380، رفاه اجتماعي، سال 3، شمارة 12، صص 325 تا 345.
 • جزايري ع ر، رفيعي ح، نظري م ع، 1382، نگرش دانش آموزان مقطع راهنمايي شهر تهران درباره اعتياد، رفاه اجتماعي، سال 2، شمارة 7، صص 217 تا 230.
 • سميعي م، رفيعي ح، طاهري نخست ح ر، 1381، نيمرخ رواني - اجتماعي معتادان نوجوان ايراني، توانبخشي، سال 3، شمارة 10، صص 56 تا 62.
 • رفيعي ح، سميعي م، كاكويي ح، هلاكويي ناييني ك، 1381، ويژگيهاي روانسنجانه "مقياس رضايت از خدمت - 30" در جمعيت ايراني، توانبخشي، سال 3، شمارة 10، صص 25 تا 32.

رفيعي ح، 1380، مشكل اجتماعي: دستور كار نظام رفاه اجتماعي، رفاه اجتماعي، سال 1، شمارة 1، صص  تا33.

 

 • Narenjiha H, Rafiey H, Jahani M, Assari S, Moharamzad Y, Roshanpazooh M, 2009, Substance-Dependent Professional Drivers in Iran: A Descriptive Study, TRAFFIC INJURY PREVENTION, Vol. 10, No. 3, pp. 227-230.
 • Rafiey H, Narenjiha H, Shirinbayan P, Noori R, Javadipour M, Roshanpajouh M, Samiei M, and Assari S, 2009, Needle and syringe sharing among Iranian drug injectors, HARM REDUCTION JOURNAL, Vol. 6, No. 21, doi: 10.1186/1477-7517-6-21.
 • Noori R, Rafiey H, Soleimani-nia L, Narenjiha H, Assari S, Lankarani M, 2008, Impact of Spouses Opiate Dependence on the Partners Sexual Function, JOURNAL OF FAMILY AND REPRODUCTIVE HEALTH, Vol. 2, No. 4, pp 185-190.

 

 

سایت دانشگاهاثربخشي آموزش خانواده تئوري سيستمي بوئنمعاونت آموزشیمعاونت پژوهشیدكتر حسن رفيعيمعاونت درمانکتابخانه مرکزیمعاونت فرهنگی و دانشجوییاعضای هیئت علمی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی