پنج شنبه ٣١ خرداد ١٤٠٣

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 2150
 بازدیدکنندگان آنلاین : 1
آیین نامه ارشد
 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4

 

 

خلاصه آئين نامه ارشد

واحدهاي درسي

-        تعداد واحد در اين مقطع 28 واحد، حداكثر 32 واحد، در صورت نگذراند بعضي از دروس بعنوان كمبود يا جبراني بنا به تشخيص تحصيلات تكميلي تا حداكثر 24 واحد اضافه بر واحدهاي درسي مقرر

-        به ازاي گذراندن هر 12 واحد درسي از دروس جبراني، يكسال تحصيلي به طول مدت تحصيل افزوده مي شود.

-        واحد پايان نامه ارشد بين 4 تا 10 واحد درسي

-        دانشجو مجاز است در هر نيمسال تحصيلي بين 8 تا 14 واحد درسي انتخاب نموده در موارد استثنايي با صلاحديد كميته تحصيلات تكميلي تا 16 واحد افزايش يابد.

-        در آخرين نيمسال تحصيلي، نامه نويسي دانشجو در كمتر از 8 واحد درسي بلامانع است.

-        دانشجويان كه بعضي از دروس را در دوره كارشناسي گذرانده اند نمي تواند همان درس را هر دوره كارشناسي ارشد بگذراند و بايد واحدهاي انتخابي خود را با گرفتن دروس ديگر جمع واحدهاي درسي را به حد نصاب برسانند.

حضور و غياب

-        حضور دانشجو در تمامي برنامه هاي درسي الزامي بوده و غيبت دانشجو در هر درس نبايد از چهار هفدهم مجموع ساعات آن درس تجاوز كند در غير اينصورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب مي شود.

-        در صورتي كه غيبت دانشجو از حد مجاز گذشته و از نظر موسسه موجه تشخيص داده شود آن درس حذف مي گردد. كه رعايت حد نصاب 8 واحد در آن نيمسال الزامي نمي باشد. ولي آن نيمسال از نظر طول تحصيل يك نيمسال كامل محسوب مي شود.

-        غيبت غير موجه در انتها موجب گرفتن نمره صفر مي باشد. در صورت موجه بودن آن درس به تشخيص موسسه حذف مي گردد.

طول دوره، مرخصي تحصيلي و انصراف از تحصيل

-        طول دوره 2 سال مي باشد، در صورت تشخيص كميته تحصيلات تكميلي اين مدت مي تواند در صورت لزوم به يك يا دو نيمسال تحصيلي ديگر افزايش يابد، در هر صورت طول دوره نبايد از سه سال تجاوز نمايد.

-        دانشجو مي تواند حداكثر براي يك نيمسال تحصيلي از مرخصي تحصيلي استفاده نمايد و اين مدت جزو سنوات تحصيلي وي محسوب مي گردد.

-        درخواست مرخصي بايد قبل از شروع نام نويسي در هر نيمسال تحصيلي به موسسه مربوطه تسليم شود و موافقت آن موسسه كسب گردد لازم به ذكر است كه مرخصي تحصيلي دانشجو با توجه به وضعيت تحصيلي وي صورت مي گيرد و منوط به اين است كه ادامه تحصيل دانشجو بعد از آن با مشكل مواجه شود در صورت عدم موافقت و ترك تحصيل حتي براي يك نيمسال دانشجو از ادامه تحصيل محروم مي گردد.

-        دانشجو مي تواند به هر دليل از تحصيل انصراف نمايد كه در اين صورت منوط به تسليم درخواست انصراف به موسسه مي باشد و چنانچه بعد از يك ماه درخواست خود را پس نگيرد موسسه اقدام به صدور گواهي انصراف مي نمايد.

-        دانشجوي انصرافي ملزم به رعايت مقررات سپرده شده خود مي باشد در غير اينصورت ريز سنوات يا هر گونه گواهي نامه ديگر جهت شركت مجدد در آزمون به وي صادر نمي گردد.

ارزشيابي

-        حداقل نمره قبولي در هر درس 12 مي باشد، در صورت كمتر بودن با موافقت استاد راهنما مي تواند جاي آن درس ديگر انتخاب نمايد.

-        در مواردي ارزشيابي دانشجو در يك درس موكول به فعاليت وي باشد كه با تشخيص استاد مربوطه انجام آن در طول يك نيمسال مقدور نباشد نمره آن درس ناتمام محسوب شده و بايد نمره حداكثر تا پايان نيمسال تحصيلي بعد، بصورت نمره قطعي در كارنامه ثبت گردد. ميانگين نمرات قبولي در هر نيمسال از 14 نبايد كمتر باشد، در صورتيكه در 2 نيمسال تحصيلي ميانگين نمره از 14 كمتر باشد دانشجو محروم از تحصيل مي گردد.

-        نمرات دروس پيشنياز و جبراني در كارنامه اي جداگانه ثبت گرديده اما در احتساب ميانگين نمرات نيمسال و كل منظور نمي شود.

-        ميانگين كل نمرات دانشجو در پايان دوره تحصيل نبايد از 14 كمتر باشد، در غير اينصورت فارغ التحصيل شناخته نمي شود.

-        دانشجو مي تواند اگر حداكثر مدت مجاز تحصيل وي به پايان نرسيده باشد تا 16 واحد از دروسي كه در آنها نمره قبولي كمتر از 14 گرفته را فقط در يك نيمسال تحصيلي تكرار نمايد، كه در غير اينصورت از ادامه تحصيل محروم مانده و مدركي دريافت نمي نمايد.

پايان نامه

-        آخرين مرحله آموزش اين مقطع مي باشد كه دانشجو موظف است در يك زمينه مربوط به رشته تحصيلي خود زير نظر استاد راهنما، به تحقيق و تتبع بپردازد.

-        استاد راهنما با پيشنهاد دانشجو و موافقت استاد و تاييد كميته تحصيلات تكميلي با مرتبه استادياري تعيين مي گردد و اگر خارج از موسسه باشد بايد داراي مدرك دكتري باشد.

-        دانشجو موظف است پس از پايان نيمسال اول و قبل از شروع نيمسال دوم تحصيلي موضوع پايان نامه را با نظر استاد راهنما انتخاب كند و پس از تاييد كميته تحصيلات تكميلي قطعيت مي يابد.

-        استاد مشاور به پيشنهاد استاد راهنما و پس از تاييد تحصيلات تكميلي از بين اعضاي هيات علمي يا متخصصان مربوطه انتخاب گردد.

-        ارزشيابي پايان نامه پس از جلسه دفاعيه توسط هيأت داوران، متشكل از استاد راهنما، مشاور و حداقل يك نماينده از تحصيلات تكميلي و دو نفر از بين اعضاي هيات علمي يا متخصصان داخل و يا خارج از موسسه صورت مي گيرد.

-        تا زماني كه پايان نامه به پايان نرسيده دانشجو موظف است كه واحد آن را بر اساس تقويم دانشگاهي در نيمسال هاي بعدي ثبت نمايد و نمره مربوطه در آخرين نيمسال وارد كارنامه مي گردد و در ميانگين نمرات او منظور مي گردد.

-        در صورت غيرقابل تشخيص بودن پايان نامه از نظر هيات داوران، دانشجو مي تواند در مدتي كه از حداكثر مدت مجاز تحصيلي وي تجاوز نكرده باشد نامه خود را كامل و بار ديگر دفاع نمايد. در غير اينصورت فقط گواهي اعطا مي شود كه دانشجو چه ورودي را در چند واحد با چه نمره اي گذرانده است.

 

 

 

سایت دانشگاهاثربخشي آموزش خانواده تئوري سيستمي بوئنمعاونت آموزشیمعاونت پژوهشیدكتر حسن رفيعيمعاونت درمانکتابخانه مرکزیمعاونت فرهنگی و دانشجوییاعضای هیئت علمی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی