چهارشنبه ٢٧ تير ١٤٠٣

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 2106
 بازدیدکنندگان آنلاین : 1
آیین نامه دکتری
 

خلاصه آيين نامه دكتري

كليات

1-  مرحله دوره دكتري: آموزشي و پژوهشي

-     آموزش: از ورود آغاز تا امتحان جامع ختم

-     پژوهش: پس از قبولي جامع شروع تا تدوين پايان نامه و دفاع

-     شروع تحقيقات اوليه: پژوهشي مي تواند در مرحله آموزشي باشد بطور غيررسمي

 

مرحله آموزشي

2-  بين 18 تا 30 واحد درسي در طول دوره دكتري مطابق برنامه آموزشي مربوط و با تصويب شوراي عالي برنامه ريزي باشد.

3-  در صورت نياز به دروس كمبود جبراني علاوه بر واحدهاي مقرر در مرحله آموزشي دوره حداكثر 16 واحد

4-  اولويت انتخاب با دروس كمبود و جبراني است و به ازاي گذراندن هر 8 مرحله درسي كمبود جبراني يك نيمسال تحصيلي اضافه مي شود.

5-  هر نيمسال موظف به انتخاب 12-8 واحد درسي با صلاحديد تا 14 واحد هم امكان دارد (تاييد شوراي تحصيلات تكميلي) نياز است.

6-  دوره تابستاني مجاز به حداكثر 4 واحد درسي

 

مرخصي ها

7-  از هر 17 جلسه 4 جلسه غيبت موجه غيرموجه با تشخيص استاد

8-  غيبت در يك درس پيش از حد مشخص شده در ماده 12 با تشخيص دانشكده و شوراي تحصيلات تكميلي موجه شود در آن صورت آن درس حذف مي شود رعايت حداقل 8 واحد درسي در هر نيمسال الزامي نيست ولي جزو سنوات است.

9-  كليه دانشجويان دكترا موظف به حضور حداقل 5 ساعت در هر روز كاري و غير تعطيل هفته مي باشند. بديهي است ايام تعطيل رسمي شامل اين ساعات نمي شوند .

10-  دانشجويان دكترا مجاز به اخذ يك ماه مرخصي استحقاقي و 15 روز مرخصي استعلاجي با  ارائه گواهي پزشك در طول هر سال مي باشند. بديهي است هر مرخصي استعلاجي بيشتر از 3 روز نياز به طرح و تاييد در كميسيون پزشكي دانشگاه دارد.

11-  برگه هاي مرخصي واستعلاجي بايد تا تاريخ سي ام هر ماه با تاييد و امضاي مدير محترم گروه و مهر گروه به دفتر امور آموزشي ارسال گردد. به مرخصي آن دسته از دانشجوياني كه پس از تاريخ اعلام شده ارسال شود و يا مرخصي آن ها فاقد امضا مدير محترم و يا مهر گروه باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد .

12-  همانطور كه قبلا نيز به استحضار رسيده بود در صورت حضور دانشجويان در مراكز و اداراتي كه وابسته به دانشگاه نبوده و داراي دستگاه كارت زني نمي باشند، ضروري است تاييديه حضور در آن مركز با امضاي مدير محترم گروه به اداره آموزش ارسال گردد.

ارزشيابي

13-  حداقل نمره قبولي درس اختصاصي اجباري و اختصاصي اختياري 14 از 20 و كمبود يا جبراني 12 از 20 در صورت كمتر بودن نمره درس تكرار مي شود. ميانگين كل نمره در هر نيمسال از 15 كمتر نباشد اگر ميانگين نمره در دو نيمسال تحصيلي اعم از متوالي يا متناوب كمتر از 15 باشد محروم از تحصيل

14-  اگر درس اختياري مردود شود بجاي آن مي تواند يك درس اختياري از جدول مربوطه انتخاب نمايد.

 

 

آزمون جامع

15-  بصورت كتبي از حداقل 4 درس تخصصي بصورت تشريحي و حداكثر 2 روز متوالي

16-  آزمون ارزيابي عيني عملكرد بمنظور ارزشيابي قابليت هاي آموزشي و توانايي دانشجو در انجام پژوهش مستقل در مورد موضوع پايان نامه دكتري كه حداكثر تا يك هفته بعد از آزمون جامع كتبي

17-  ارزش كتبي 70 درصد نمره نهايي و عيني 30 درصد 50% نمره آزمون ارزيابي عيني عملكرد به ارزيابي مستمر درون بخشي 50% ارزيابي پايان

 

طول دوره، مرخصي، تحليل و انصراف

18-  PHD 5/4 سال، طول مدت مجاز مرحله آموزشي با توجه به تعداد واحدهاي مرحله آموزشي 3 تا 5 نيمسال

19-  دانشجو مي تواند حداكثر 2 نيمسال تحصيلي بصورت متوالي يا متناوب از مرخصي استفاده كند در نيمسال اول مجاز نيست و جزو سنوات تحصيلي محسوب مي شود.

20-  انصراف از تحصيل بصورت درخواست كتبي

 

 

مرحله پژوهش و تدوين پايان نامه

21-  انتخاب استاد راهنماي پژوهشي ابتداي نميسال دوم تحصيلي تا حداكثر پايان نيمسال سوم است و راهنما در داخل دانشگاه

22-  موضوع پايان نامه و زمينه تحقيقاتي بايد آغاز نيمسال دوم و پايان نيمسال چهارم از زمان شروع به تحصيل كه به شوراي تحصيلات تكميلي فرستاده و پس از تصويب بصورت كتبي اعلام مي شود.

23-  مدت مجاز براي ثبت نمرات پايان نامه بعد از گذراندن مرحله آموزشي و قبول امتحان جامع اگر ثبت نشود بعنوان انصراف و اخراج

24-  تعداد واحدهاي حداقل 16 و حداكثر 30 واحد در مجموع نبايد از 42 واحد كمتر و از 50 واحد بيشتر باشد.

25-  شرط دفاع از پايان نامه منوط به داشتن حداقل يك مقاله به زبان انگليسي از كار تحقيقاتي مرتبط با موضوع پايان نامه بعنوان مولف اول يا دوم در يك مجله معتبر علمي – پژوهشي داخلي يا خارجي چاپ شده و گواهي پذيرش داشته باشند.

 

 

سایت دانشگاهاثربخشي آموزش خانواده تئوري سيستمي بوئنمعاونت آموزشیمعاونت پژوهشیدكتر حسن رفيعيمعاونت درمانکتابخانه مرکزیمعاونت فرهنگی و دانشجوییاعضای هیئت علمی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی